Deze website maakt gebruik van cookies.

Buma Stemra

Buma Stemra is een auteursrechtenorganisatie en belangenbehartiger van muziekauteurs - componisten, tekstdichters en muziekuitgevers - in Nederland. Het is een werkorganisatie van de Vereniging Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrecht) en de Stichting Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduktierechten voor Auteurs). 

 

Buma regelingen

Buma kent de volgende (voor VNPF-leden) relevante tarieven en regelingen:

 

Horeca

Voor horecaondernemers gelden de volgende tarieven voor het muziekgebruik in hun onderneming:

- Tarief Mechanische Achtergrondmuziek. Dit tarief is gebaseerd op het aantal m2. Het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek Horeca is van toepassing op muziekgebruik dat bestaat uit het ten gehore brengen van achtergrondmuziek door middel van geluidsapparatuur, in horecabedrijven en in andere voor het publiek toegankelijke ruimten waar dranken en/of spijzen voor nuttiging ter plaatse worden verstrekt. 

Tarief Amusementsmuziek Horeca. Gaat het om amusementsmuziek, dan gaan wij uit van de oppervlakte en het aantal dagen.  Het Tarief Amusementsmuziek Horeca is van toepassing op muziekgebruik dat bestaat uit het ten gehore brengen van amusementsmuziek in de horeca, indien dat ten gehore brengen zowel voor rekening van de horecaondernemer zelf geschiedt als in het kader van de exploitatie van het horecabedrijf als zodanig en tevens het bedrag van de gages /uitkoopsom van de uitvoerende artiesten niet hoger is dan € 1.000,- per uitvoering en de entreeprijs niet hoger dan € 25,-. Voor evenementen waarbij de kaartprijs boven de €25 is, geldt het Algemeen tarief. Voor evenementen met een kaartprijs onder de €25, maar met een uitkoopsom hoger dan €1.000 geldt een aanvullende licentievergoeding. 

Als de horecaondernemer uit eigen beweging een licentie op basis van het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek Horeca of het Tarief Amusementsmuziek Horeca aanvraagt of verlengt, verleent Buma een korting tot 33 1/3 %. Voorwaarde is wel dat de factuur op tijd wordt betaald en de overige voorwaarden worden nageleefd.

Voor evenementen die een horecaondernemer buiten zijn eigen locatie organiseert, geldt het Algemene Tarief. 

Algemeen Tarief: In principe wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld op basis van een percentage van de recette. Indien er geen sprake is van een recette of indien het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsommen hoger is dan de recette, wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld op basis van een percentage van het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsommen.

Het percentage is afhankelijk van het aandeel beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het totaalprogramma en wel als volgt:

- 7% wanneer meer dan 2/3 van de totale tijdsduur van het programma uit Buma repertoire bestaat;

- 5% wanneer ten hoogste 2/3 van de totale tijdsduur van het programma uit Buma repertoire  bestaat;

- 3% wanneer ten hoogste 1/3 van de totale tijdsduur van het programma uit Buma repertoire bestaat.

 

Rol Brancheverenigingen

Brancheverenigingen (bijvoorbeeld de Koninklijke Horeca Nederland) hebben de mogelijkheid tot het sluiten van een collectieve regeling voor achtergrondmuziek (tarief Mechanische Achtergrondmuziek) en amusementsmuziek (tarief Amusementsmuziek), waarbij zij in aanmerking kunnen komen voor de vergoedingsregeling. Tegenover de vergoeding die Buma verleent, staan wel een aantal verplichtingen waaronder het dragen van het debiteurenrisico, het doen gespecificeerde opgave van het gespeelde repertoire, marktbewerking etc.

 

Welzijnssector

Voor pop podia die onder welzijnswerk vallen gelden, volgens de Buma Stemra, de volgende tarieven:

- Tarief Welzijnswerk. Dit tarief is van toepassing op het ten gehore brengen van levende muziek en/of muziek tijdens dance-evenementen door een instelling voor welzijnswerk, indien dat ten gehore brengen zowel voor rekening van de instelling zelf als in het kader van de activiteiten van de instelling als zodanig geschiedt. Het tarief wordt bepaald op basis van de oppervlakte van de ruimte waar de muziek te horen is, waarbij als het gaat om amusementsmuziek, wordt uitgegaan van de oppervlakte en het aantal dagen. 

Zie de toelichting bij het tarief Tarief Amusementsmuziek Horeca. Opgemerkt dient te worden dat het Tarief Amusementsmuziek Welzijn lager is dan  het Tarief Amusementsmuziek Horeca.  

- Voor live muziek wordt er door de Buma als volgt afgerekend:

Gage onder of gelijk aan  € 1.000,- ticket onder de €  25,- = geen afdracht

Gage onder of gelijk aan € 1.000,- ticket hoger dan € 25,- = afdracht over recette

Gage hoger dan € 1.000,- of  ticket onder de € 25,- =  afdracht over de gage.

Gage hoger  dan € 1.000,-, ticket € 25,- of hoger, =  afdracht over het hoogste bedrag van de twee.

 

Buma gaat uit van Gages per individuele act.

Onder recette wordt verstaan: het totaal van de bruto ontvangsten minus de geldende BTW uit entreegelden, subsidies, donaties, sponsorgelden, programmaverkoop en/of andere inkomsten met betrekking tot de uitvoering.

Onder uitkoopsom wordt verstaan: het bruto bedrag exclusief de geldende BTW dat gevraagd wordt door het bureau dat artiesten, musici en dergelijke optredens boekt.

Onder gages wordt verstaan: het totaal van de bruto bedragen inclusief loonbelasting en sociale lasten alsmede onkostenvergoedingen en kosten van licht- en/of geluidsinstallaties die de organisator van een uitvoering aan musici of anderen voor hun medewerking aan die uitvoering moet betalen.

 

- Als een welzijnsinstelling  uit eigen beweging een licentie op basis van het Tarief Amusementsmuziek Welzijn aanvraagt of verlengt, verleent Buma/Stemra een korting tot 33 1/3 %. Voorwaarde is wel dat de factuur op tijd wordt betaald en de overige voorwaarden worden nageleefd.

- Voor dit Tarief Welzijnswerk geldt niet de Volumekorting. De volumekorting is bedoeld voor het Algemene Tarief. 

Belangrijk om te weten is dat de Tarieven Amusement Horeca en Welzijn andere regelingen zijn dan het Algemene tarief. Bij het Algemene Tarief wordt in principe het verschuldigde bedrag vastgesteld op basis van een percentage van de recette. Indien er geen sprake is van een recette of indien het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsommen hoger is dan de recette, wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld op basis van een percentage van het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsommen.

 

Evenementen organisatoren

- Voor organisatoren van evenementen geldt het Algemene Tarief. Zie hierboven. 

- Organisatoren van evenementen, kunnen niet in aanmerking komen voor de Tarieven Amusementsmuziek Horeca en Welzijn (hier geldt dus niet de €25/€1000 regel zoals hierboven omschreven).

- Organisatoren van evenementen kunnen in aanmerking komen voor een volumekorting vanaf een minimale jaarafdracht aan Buma. Het betreft de afdracht van vergoedingen die op basis van het Algemene Tarief worden voldaan voor Evenementen. Om aanspraak op deze korting te kunnen maken, moet wel een aantal verplichtingen jegens Buma worden nagekomen. Er dient door de (mede)organisator van de evenementen een overeenkomst met Buma gesloten te worden waarin afspraken worden gemaakt over de volumekorting). In het kort geldt de volumekorting voor partijen met een hoge auteursrechtenafdracht aan Buma voor eigen liveoptredens op basis van het algemene tarief (3,5,7%). Ook hier geldt dat geen aanspraak gemaakt kan worden op een andere vergoedings-/ kortingsregeling.

 

Boekingskantoren

Boekingskantoren verzorgen boekingen van door haar vertegenwoordigde uitvoerende kunstenaars voor evenementen. Bij de vergoedingen die boekingskantoren in rekening brengen bij de organisatoren van de evenementen wordt tevens de afdracht voor Buma geregeld. Tegenover de vergoeding die Buma verleent staan wel een aantal verplichtingen van een boekingskantoor waaronder het dragen van het debiteurenrisico, het doen gespecificeerde opgave van het gespeelde repertoire , marktbewerking etc. Het is niet mogelijk dat een boekingskantoor tevens aanspraak kan maken op een andere kortingsregeling (bijvoorbeeld de volumekorting).

 


Gerelateerd nieuws

Meer