Deze website maakt gebruik van cookies.

Reprorecht

In de wet Auteursrecht is bepaald dat buiten de privésfeer voor elke kopie van auteursrechtelijk beschermd werk 4,5 cent betaald moet te worden. De Stichting Reprorecht is de auteursrechtenorganisatie die vergoedingen incasseert voor het gebruik (het kopiëren) van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties.

Samen met vertegenwoordigers van aangesloten branches hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een nieuwe overeenkomst met de stichting Reprorecht afgesloten waarin ook het digitaal kopiëren is opgenomen.

Deze regeling biedt meer vrijheid en ruimte aan gebruikers om te kiezen voor “betalen op maat”. De factuur is gebaseerd op een via onderzoek bepaald gemiddelde per sector en daarnaast is er keus uit “geen kopieën”, “minder dan het gemiddelde aantal kopieën” of “bovengemiddeld aantal”. 

Factuur ontvangen?

Reprorecht heeft (in overleg met gebruikers) een website ontwikkeld waar elke onderneming een eigen pagina heeft en daar de eigen gegevens kan aanpassen. Inloggen kan via https://www.reprorecht.nl/ondernemers. Vervolgens is de persoonlijke pagina te bereiken via de unieke inlogcode in de brief/factuur die Reprorecht heeft verstuurd.

Bedrijven tot 20 fte kunnen inloggen en aangeven dat er geen kopieën gemaakt worden. Voor “minder dan gemiddeld” en “bovengemiddeld” zijn afspraken op maat te maken. Bij de factuur en ook op https://www.reprorecht.nl/ondernemers is een uitgebreide toelichting te vinden. 

Bedrijven met meer dan 20 fte kunnen ook aangeven dat er geen kopieen van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden gemaakt. Deze organisaties moeten evenwel verplicht opgave doen.
 

Betalen of bezwaar maken?
 
Als er binnen jullie organisatie kopieën worden gemaakt, moet je elk jaar een vast bedrag betalen aan de Stichting Reprorecht. Je kunt daar echter bezwaar tegen maken. Hoe pak je dat aan? Even puntsgewijs weer ...
 
1. Waarom is er een kopieerheffing?
2. Bezwaar aantekenen
3. Bezwaarschrift 
4. Geen kopieerapparaat aanwezig
5. Individuele regeling
6. Sector bepaalt hoogte tarief
7. Tarieventabel
 
Ad 1) Waarom is er een kopieerheffing? Veel werken, zoals boeken en tijdschriften, vallen onder het auteursrecht. Je mag dan alleen kopietjes maken als je een vergoeding betaalt.
Om te voorkomen dat je iedere keer apart moet uitzoeken wie de rechthebbenden zijn, is de zogeheten kopieerheffing ingevoerd. Dit is een vast jaarbedrag dat wordt geïnd door Stichting Reprorecht, die het vervolgens onder uitgevers en auteurs verdeelt.
Voor diverse sectoren zijn vaste percentages vastgesteld. 

Ad 2) Bezwaar aantekenen
Als je vindt dat de regeling niet voor jullie geldt, dan kan je bezwaar aantekenen bij Stichting Reprorecht. De volgende situaties kunnen daartoe aanleiding zijn:
 
Privégebruik
Als je een kopieerapparaat hebt staan, maar deze niet voor jullie organisatie gebruikt, dan is de kopieerheffing niet van toepassing. Kopieën voor privégebruik tellen namelijk niet mee.
 
Eigen regeling met rechthebbenden
Het kan zijn dat je zelf al een regeling hebt getroffen met de rechthebbenden over een vergoeding. In dat geval is de kopieerheffing niet van toepassing.
 
Ad 3) Bezwaarschrift 
Je kan bezwaar aantekenen met het volgende model-bezwaarschrift.
Bezwaar maken kan ook via het contact formulier op deze site: https://www.reprorecht.nl/ondernemers/contact
 
Stichting Reprorecht
Afd. Bezwaar
Postbus 3051 
2130 KB Hoofddorp 
Betreft: [debiteurnummer]   [Plaats], [ datum]
 
L.S.,
 
Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het per [datum] in rekening gebrachte reprorecht ad €……. .
 
Het bezwaar bestaat hierin dat:
Onze organisatie nimmer kopieën maakt van "externe" openbare publicaties (boeken, kranten, tijdschriften, etc.).
Onze organisatie geen apparatuur heeft/gebruikt dat kopieën kan maken van "externe" openbare publicaties (boeken, kranten, tijdschriften, etc.).
Onze organisatie slechts een zo zeer beperkt aantal kopieën maakt van "externe" openbare publicaties (boeken, kranten, tijdschriften, etc.) dat het vorderen van standaard reprorecht onredelijk is. Ik verzoek om een individuele berekening. 
Onze organisatie is niet ingedeeld in de correcte sector/branche. Dit moet zijn ………………
Onze organisatie heeft minder personeel dan door u aangegeven. Het correcte aantal is ….
Ik verzoek u de eerder verzonden factuur te crediteren, het factuurbedrag te verminderen en vast te stellen op nihil / € ……
Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
[naam bedrijf] [naam bevoegde ondertekenaar en functie]
 
Ad 4) Geen kopieerapparaat aanwezig 
Ook als er helemaal geen kopieerapparaat in jullie organisatie staat, hoef je geen kopieerheffing te betalen. Maar bedenk daarbij wel dat Stichting Reprorecht ook faxtoestellen, scanners en multifunctionele printers beschouwt als fotokopieerapparaten.
Je moet zelf binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan Stichting Reprorecht doorgeven dat je geen kopieerapparaat hebt. Dit kan via de meegestuurde mutatiekaart of via de website van Stichting Reprorecht. https://www.reprorecht.nl/. 
 
Het is niet mogelijk om actie te ondernemen zonder factuur, want daarop staat het debiteurennummer en de toegangscode die je nodig hebt om vrijstelling aan te vragen. Helaas kan je daarom ook niet voorkomen dat je een factuur ontvangt.
 
Ad 5) Individuele regeling
In sommige gevallen kan er een individuele regeling worden getroffen, omdat je echt heel weinig kopieën maakt, of omdat het aantal medewerkers niet klopt. Dit moet je dan schriftelijk laten weten aan:
 
Stichting Reprorecht
Postbus 3051
2130 KB Hoofddorp
 
Denk er wel aan dat je dit binnen tien weken na de factuurdatum moet doen, én dat je de factuur betaald moet hebben. Oók als je het er niet mee eens bent.
 
Ad 6) Sector bepaalt hoogte tarief
Als er wel een kopieerapparaat bij jullie staat, en je geen reden ziet om bezwaar aan te tekenen, zit je vast aan de kopieerheffing. De hoogte daarvan hangt af van de grootte van jullie organisatie en de sector waarin je actief bent. Poppodia en festivalorganisaties zijn ingedeeld in Cultuur Sport en recreatie / dienstverlening voor uitvoerende kunst. Daarmee vallen we onder het lage tarief.
 
Ad 7) Tarieventabel
In de onderstaande tabel zie je hoe hoog je vaste jaarbedrag uit kan vallen:
 
aantal fte vergoeding
0-19 €    18,11 
20-49 €   117,70 
50-99 €   335,00 
100-199 €   679,05 
200-499 € 1.584,45 
500 en groter* € 3.214,17 
Stichting reprorecht indexeert jaarlijks de vergoedingen met een afgeleide van de CPI index (doorgaans lager dan de reguliere CPI-index).
 
*= minimaal, maatwerk is mogelijk
 

 


Gerelateerd nieuws

Meer