Deze website maakt gebruik van cookies.

Drank en Horecawet

Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder 18 jaar geen alcohol meer kopen, consumeren of bij zich dragen in het openbaar. Bij overtreding is zowel de jongere strafbaar als degene die aan hem of haar alcohol verstrekt. 

Deze nieuwe leeftijdsgrens in de Drank- en Horecawet (DHW) stelt nieuwe eisen, zowel aan de gemeenten die de wet moeten handhaven als aan de organisatoren van evenementen. Zij moeten ervoor zorgen dat hun bezoekers en dus zijzelf de wet niet overtreden.

Hoe doe je dat in de bijzondere omstandigheden van een evenement? De VVEM (Vereniging van Evenementenmalers) heeft een handreiking geschreven waar zowel gemeenten als evenementenmakers hun voordeel mee kunnen doen. 

Hulpmiddel voor gemeenten en evenementenmakers 

Voor organisatoren is deze Handreiking een hulpmiddel om het huidige beleid te toetsen, nieuw beleid te ontwikkelen en effectieve maatregelen te nemen die passen bij het evenement.

Voor gemeenten is dit document een hulpmiddel bij het schrijven van het Preventie- en handhavingsplan, waarover iedere Nederlandse gemeente volgens de DHW op 1 juli 2014 moet beschikken. In dit plan kan voor wat betreft evenementen worden volstaan met een verwijzing naar de Handreiking

Wat staat er in de Handreiking? 

De Handreiking vat eerst de huidige regelgeving samen en legt vervolgens uit wat je mag schenken bij evenementen, wie dat mag doen en welke vergunning of ontheffing nodig is.

Dan volgt een gedeelte met tips en adviezen voor organisatoren: de communicatie naar de bezoekers, de instructie van medewerkers, de benoeming van een interne toezichthouder, het opstellen en handhaven van huisregels, wat te doen bij een constatering en welke sancties de gemeente kan opleggen aan een  ondernemer.

In het laatste deel worden concrete vragen beantwoord. Wat is verstrekking? Wat is wederverstrekking? Wat verstaat de wetgever onder alcoholhoudende dranken? Hoe hoog zijn de boetes? Is de organisator van het evenement verantwoordelijk als een jongere onder 18 een valse ID gebruikt? Mag je op een personeels- of bedrijfsfeest alcohol schenken aan personen onder de 18?

Download hier de handreiking. 

Advies VNPF over Drank en Horecawet

Enkele VNPF leden vinden het lastig dat de nieuwe horecawet niet tot eenduidig beleid heeft geleid. Begrijpelijk. VNPF heeft herhaaldelijk aangedrongen (ook in samenspraak met KHN) op een compleet nieuwe DHW. De DHW is ooit in het leven geroepen om drankmisbruik tegen te gaan. Inmiddels is het een niet daartoe functionerende kerstboom van allerlei bestuursrechtelijke regeltjes. Zie het aantal doorhalingen etc. : http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/geldigheidsdatum_16-04-2015 .

In de praktijk blijkt dat het beleid enorm verschilt per gemeente en uiteindelijk steeds gaat om de plaatselijke verordeningen, merkten jullie op. Dat klopt en dat was vroeger ook al zo. (het heet niet voor niets een algemeen plaatselijke verordening).

De VNG heeft wel een modelverordening voor haar leden ontwikkeld http://www.vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecawet/brieven/nieuwe-modelverordening-drank-en-horecawet, zie ook de VNPF-website:  http://www.vnpf.nl/dossiers/horeca/drank-en-horecawet Daar is door KHN en, toen nog, het BEM stevig op gelobbyd, maar tegelijkertijd ook door de VNPF. De VNG was uiteindelijk eerder genegen onze argumenten mee te nemen en niet uit te gaan van de modelverordeningen die bijvoorbeeld het BEM had gemaakt (waarin doodleuk werd gesteld dat er na 19:00 geen horeca meer bedreven mocht worden door ‘para-commerciëlen’).

VNPF benadrukt steeds, ook via VNO-NCW en Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, dat dit soort regels eenduidiger moeten. Net zo goed als alle inspecterende diensten (VWA, Belastingdienst, etc.) hetzelfde zouden moeten handelen. Helaas is dat niet zo. KHN is daarom ook heel druk met het experiment Elektronisch Ondernemingsdossier : http://www.ondernemingsdossier.nl/

Helaas is het nu eenmaal zo dat gemeenten over veel beleidsdomeinen steeds meer zeggenschap hebben (en daar lang niet altijd op toegerust) en krijgen (decentralisatie). Daar is alleen op macroniveau iets aan te doen, door via grote ‘overleggen’ (MKB-NL, Gastvrij Nederland, etc.) te ageren. Daarnaast zijn gemeenten lastig te mobiliseren en te bewegen organisaties. Zo hebben wij bijvoorbeeld in samenwerking met het ministerie van EZ een systeem met een eenduidige ‘uitvraag’ voor een evenementenvergunning gemaakt (was 2 jaar werk). Het is bewezen dat het gemeenten miljoenen bespaart, toch gaan gemeenten niet over op gebruik van het desbetreffende ontwikkelde instrument. Hier spelen allerlei ingewikkelde dynamieken mee.

Ik wil niet te wetenschappelijk worden, maar professioneel bestuur, gerelateerd aan publieke en politieke zorgen over 'verbureaucratiseerde' publieke dienstverlening en zogenaamde 'beklemde' professionals en tegelijkertijd de (haast nostalgische) verlangens naar overzicht, helder beleid, en controleerbare uitvoering in vaak verwarrende contexten is aan de orde van de dag en het is in ieder geval niet zo dat wij in dit soort stroperige materie ‘even snel’ onze verlangens voor elkaar kunnen boxen. Maar we doen ons best, in dit geval vooral via grotere gremia (zie boven).

Advies?

Ga in gezamenlijkheid dat gesprek aan met de gemeente. Mijn advies zou zijn om te proberen met alle culturele organisaties, dus incluis de schouwburg en het museum en centrum voor kunstzinnige vorming en bibliotheek  en wat er nog meer in jullie omgeving is in gesprek te gaan met de gemeente (eerst met elkaar natuurlijk) om op de een of andere manier een aparte status te verwerven. Iedereen zit met ditzelfde probleem. Zie bijvoorbeeld att # 2. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat dat nu het meest ideale voorbeeld is (dat zal per context verschillen), het is louter ter illustratie.


Gerelateerd nieuws

Meer