Deze website maakt gebruik van cookies.

Governance Code Cultuur

Governance gaat over de wijze waarop er bestuurd wordt, er toezicht plaatsvindt op de organisatie en hoe de gedragscode binnen een organisatie gehanteerd wordt. In het geval van ondernemingen en non-profitorganisaties is governance gerelateerd aan consistent management, samenhangt beleid, processen en beslissingsrechten die horen bij een bepaalde bevoegdheid. Governance codes en wetten die voor de culturele sector van belang zijn, zijn de Code Cultural Governance, de beperking op het aantal commissariaten en de Code Culturele Diversiteit. 

 

Code Cultural Governance 

 

Goed bestuur en toezicht in de cultuursector.  

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Lees meer over de code en download de Governance Code Cultuur.  

 

 

Beperking aantal commissariaten

 

Wettelijke beperking van het aantal commissariaten m.i.v. 1 januari 2013

Het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen (uitleg later)  is m.i.v. 1 januari 2013 ingevoerd.

Er is één uitzondering op het maximum aantal functies, nl. in geval van benoeming als bestuurder of commissaris door de Ondernemingskamer.

Dit betekent een maximum van vijf toezichtfuncties bij grote rechtspersonen (en maximaal twee voor een bestuurder van een grote rechtspersoon), waarbij het voorzitterschap dubbel telt.

 

Hoofdlijnen

·         Een persoon kan niet tot toezichthouder of commissaris worden benoemd bij een "grote" rechtspersoon wanneer hij al een maximum aantal van vijf commissariaten vervult bij andere "grote" rechtspersonen.

·         Een bestuursfunctie mag worden gecombineerd met maximaal 2 commissariaten bij andere grote rechtspersonen, maar niet met een voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van een andere grote rechtspersoon.

·         Een commissariaat mag worden gecombineerd met maximaal 4 andere commissariaten (waarbij een voorzitterschap dubbel telt) bij andere grote rechtspersonen (totaal maximum 5 commissariaten).

 

Bij de vaststelling van het maximum aantal commissariaten blijven de volgende functies buiten beschouwing:

 

·         commissariaten bij "niet-grote" NV’s, BV’s en "niet-grote" stichtingen

·         commissariaten bij groepsmaatschappijen van de grote NV/BV/stichting

·         aanstellingen tot adviseur of ambassadeur van een grote NV/BV/stichting.

 

Toepasselijkheid:

De nieuwe regels zijn alleen van toepassing op zogenaamde ‘grote rechtspersonen’. Dit zijn naamloze en besloten vennootschappen en stichtingen, die aan tenminste twee van de volgende vereisten voldoen:

 

·         De waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs meer dan EUR 17,5 miljoen;

·         De netto omzet bedraagt meer dan EUR 35 miljoen; en

·         Het gemiddelde aantal werknemers bedraagt 250 of meer.

Beperking aantal functies:

Commissarissen en toezichthouders

Voor commissarissen en toezichthouders geldt een maximum aantal van vijf functies bij ‘grote rechtspersonen’ als commissaris, cq toezichthouder.

Het voorzitterschap van een RvC, RvT of van een one-tier board telt hierbij dubbel.

 

Bestuurders

Voor bestuurders geldt een maximum van twee functies als  commissaris cq. toezichthouder bij andere grote rechtspersonen buiten de groep. Of wanneer hij voorzitter is van een RvC, RvT of van een one-tier board maximaal één commissariaat bij een andere grote rechtspersoon buiten de groep.

Benoeming of herbenoeming van een bestuurder, commissaris of toezichthouder in strijd met de wettelijke regels omtrent het maximum aantal functies is nietig.

 

Gevolgen nietigheid benoeming

Een besluit tot benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht is nietig als de betrokkene het wettelijk toegestane aantal commissariaten/toezichthouderschappen overschrijdt.

De nietigheid van het benoemingsbesluit betekent dat het rechtskracht mist vanaf het moment dat het besluit genomen is en leidt er toe dat de benoeming van de betrokkene hierdoor ongeldig wordt.

Het betekent niet dat daardoor ook de besluiten van de RvT en/of de handelingen van de betreffende toezichthouder geen rechtskracht hebben. Of dit het geval is moet worden beoordeeld aan de hand van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 2:15 lid 1a BW bepaalt dat, besluiten van de RvC in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen, vernietigbaar zijn. Artikel 3:36 BW beschermt een derde tegen de schijn die is gewekt met verklaringen of gedragingen.

 

Wat kan je doen als Raad van Toezicht

Het is raadzaam om te onderzoeken of er binnen uw RvT/RvC leden zijn die per 1 januari 2013 het wettelijk toegestane aantal toezichthouderschappen/commissariaten dreigen te overschrijden. Als dit het geval is, bespreek dan met de betreffende leden of dit gevolgen heeft voor zijn of haar beschikbaarstelling voor herbenoeming. Bespreek vervolgens binnen uw RvT/RvC of en welke actie nodig is om deze gevolgen te ondervangen, zoals het werven van nieuwe toezichthouders en/of het inwerken van toezichthouders op thema’s/dossiers die door de eerder vertrekkende toezichthouders worden behartigd.

 

Overgangsregeling

Bij inwerkingtreding zal een overgangsregeling gelden inhoudende dat de beperking van het aantal commissariaten cq. toezichthoudende functies niet van toepassing is op benoemingen die voor de in werking treding van de wet hebben plaats gevonden, maar wel bij een eventuele herbenoeming in die functie.
 

Governance in Cultuur – stand van zaken 2016

Op 20 april 2016 heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur – stand van zaken 2016’ in ontvangst genomen tijdens een symposium. In vervolg op de enquête 2014 heeft Cultuur+Ondernemen in 2015 de tweede editie van haar enquête ‘Governance in Cultuur’ uitgevoerd. Dit keer in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC). De NVTC heeft een benchmarkrapport laten uitvoeren, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit de enquête. 

Lees hier over het rapport en download het hier.

 

Andere nieuwe regels in de wet bestuur en toezicht:

Tijdelijke maatregel inzake participatie van vrouwen, 'pas toe of leg uit'

Een organisatie die kwalificeert als ‘grote rechtspersoon’ dient ernaar te streven dat ten minste 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen. Wordt hieraan niet voldaan dan dient dit in het jaarverslag te worden toegelicht volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe.

Deze tijdelijke maatregel is vervallen per 1 januari 2016.

 

Code Culturele Diversiteit

In het regeerakkoord staat in de cultuur-paragraaf als vijfde punt: Gesubsidieerde culturele instellingen hanteren de Code culturele diversiteit (CCD). Deze Code is in opdracht van voormalig minister van OCW Ronald Plasterk door de culturele sector zelf ontwikkeld en in april 2011 gelanceerd. De Code culturele diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publieksgefinancierde culturele instellingen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren.

Voor meer informatie en het downloaden van de code ga naar het Dossier: Culturele Code Diversiteit

 


Gerelateerd nieuws

Meer