Deze website maakt gebruik van cookies.

Drevast realiseert grote verminderingen op WOZ-belasting voor poppodia

05-02-2014 | Bron: VNPF / Drevast

In de afgelopen jaren heeft Drevast de gemeentelijke belasting aanslagen van 80 verschillende poppodia en theaters onderzocht. In totaal werden voor de podia verminderingen op de onroerendezaakbelastingen (OZB) gerealiseerd van meer dan € 700.000,-. Uit dit resultaat blijkt dat bezwaarprocedures tegen de WOZ-beschikking zeer lucratief kunnen zijn.

Het waarderen van een podium vereist specifieke expertise en ervaring. Gemeentelijke taxateurs waarderen doorgaans te weinig van deze bijzondere onroerende zaken om voldoende van deze expertise op te bouwen. Omdat Drevast procedures voert in verschillende Nederlandse gemeenten beschikken zij over steeds meer en beter referentie- en vergelijkingsmateriaal en inzicht in waardebepalende (waardedrukkende) factoren, waarmee rekening gehouden moet worden bij een waardering van een podium in het kader van de WOZ.

In de eerste twee maanden van het jaar ontvangen veel podia de nieuwe aanslagen voor 2014. De meeste aanslagen worden gedagtekend op
31 januari 2014 en 28 februari 2014. Het is belangrijk binnen de termijn van zes weken bezwaar in te dienen, anders zijn er doorgaans geen mogelijkheden meer om verminderingen op de onroerende-zaakbelastingen te bereiken.

Ook voor podia die uitsluitend gebruiker zijn (en geen eigenaar), en daarom uitsluitend gebruikersbelasting betalen is het interessant. Drevast heeft toegezegd de situatie van alle podia die dat vragen te willen onderzoeken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar belangen (eigendom en/of gebruik) of naar de grootte van de onroerende zaak.

Voordat je besluit met Drevast in zee te gaan is het raadzaam om na te gaan of een eventuele vermindering op de onroerende-zaakbelastingen niet zal leiden tot een vermindering van een gemeentelijke subsidie voor uw organisatie.  Bij bepaalde vormen van exploitatiesubsidies die achteraf worden vastgesteld is het mogelijk dat je als resultaat van het drukken van je kosten ook minder subsidie toegekend krijgt.

Bij de meeste vormen van prestatiebudgetten of budgetsubsidies kan je  organisatie wel volledig beschikken over de vrijgekomen middelen die ontstaan als gevolg van een bereikte vermindering op de onroerende-zaakbelastingen. Sowieso zal Drevast in een adviestraject de (subsidie)relatie die je heeft met je gemeente nooit in gevaar brengen.

Wat doet Drevast precies?

Tot de advieswerkzaamheden behoren onder meer:

 • onderzoek huidige beschikkingen en aanslagen
 • indienen (pro forma) bezwaarschriften
 • bouwtechnische opname en functionele beoordeling van de onroerende zaken
 • indienen motiveringen met uitgebreide onderbouwingen en taxatierapport
 • overleg en onderhandeling met gemeentelijke belastingdiensten
 • controle (verminderings-)beschikkingen

Wat kost Drevast?

Voor VNPF-leden gelden de volgende voorwaarden:

 • Er worden geen kosten gerekend voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.
 • Indien Drevast vaststelt dat de waarde te hoog is vastgesteld, wordt door hen een volledige procedure gevoerd op basis van no cure no pay, waarbij het honorarium exclusief BTW gelijk staat aan 30% van de daadwerkelijk gerealiseerde vermindering of besparing op de onroerende-zaakbelastingen. Normaal is dat 35%. In het honorarium zijn alle mogelijke kosten inbegrepen. Het honorarium is declarabel op het moment dat overeenstemming met de betreffende gemeentelijke belastingdienst is bereikt.
 • Het honorarium heeft uitsluitend betrekking op de belastingjaren die in procedure zijn genomen. Het voordeel van structureel lagere belastingbedragen in toekomstige belastingjaren komt volledig ten goede aan het podium.
 • Als een procedure leidt tot een extra uitkering of vergoeding door de gemeente van de kosten van bezwaar, is dit een aanvulling op het honorarium van Drevast.
 • Indien geen vermindering of besparing wordt bereikt, is geen honorarium verschuldigd.

Contact met Drevast Indien je  gebruik wenst te maken van de diensten van Drevast, kan je  contact opnemen met:

Drevast Adviesbureau op het gebied van Bouw en waarderingen
De heer Jelte van Dijk of de heer Mike Fokkens

Tel: 030 - 6977 010
E: info@drevast.nl
Postbus 851
3700 AW ZEIST
www.drevast.nl