Deze website maakt gebruik van cookies.

VNPF blij met impuls voor cultuuronderwijs

27-10-2014 | Bron: VNPF

De VNPF is blij met de impuls die minister Bussemaker van OCW aan het cultuuronderwijs geeft. Samen met de Federatie Cultuur en de Popcoalitie én de minister onderschrijft zij  het belang van goed cultuuronderwijs.

In haar brief benadrukt de minister dat de aansluiting tussen het zogeheten binnen- en buitenschoolse leren onderdeel moet zijn van de voorgestelde aanpak.

Financiële impuls

VNPF is  positief gestemd dat het is gelukt om een breed financieel draagvlak voor de impuls te creëren waarbij een nieuwe samenwerking tussen publieke en private partijen tot stand komt. Het rijk investeert tot 2020 25 miljoen euro in de kwaliteit van het muziekonderwijs via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Scholen kunnen samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. Het streven is om in samenwerking met private partijen nog eens 25 miljoen euro te kunnen investeren aansluitend bij het in 2012 gestarte programma Cultuureducatie met kwaliteit.

Handreiking

Samen met de brief van de minister verscheen de ‘Handreiking muziekonderwijs 2020’ die door deskundigen onder leiding van oud wethouder cultuur van Amsterdam, Caroline Gehrels, is opgesteld. Hierin stellen zij vast dat het moment is gekomen om met vereende kracht het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. De deskundigen hebben handreiking geschreven, die het belang van goed muziekonderwijs aantoont en ook duidelijk maakt welke stappen daarvoor gezet moeten worden.

Lokale infrastructuur

Gemeenten en provincies hebben de afgelopen jaren in een enorm tempo bezuinigd op cultuureducatie en -participatie. Kwaliteit, diversiteit en continuïteit van het aanbod zijn steeds meer onder druk komen te staan, zo signaleerde ook de Raad van Cultuur. De minister wil de keuzes die gemeentes maken goed in beeld brengen. Dat doet ze door de Monitor Amateurkunst uit te breiden met een landelijke inventarisatie van voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie en voor cultuureducatie, die zowel het private als het gesubsidieerde aanbod in kaart brengt. De overheden kunnen de uitkomsten van deze monitor gebruiken voor hun prioriteiten in de volgende financieringsperiode.