Deze website maakt gebruik van cookies.

Wet werk en zekerheid pas in 2015 van kracht

19-06-2014 | Bron: Rendement

De Wet werk en zekerheid is een feit. De Eerste Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel, dat het ontslagrecht hervormt. Een aantal geplande maatregelen gaan echter niet al op 1 juli 2014 in, maar pas op 1 januari 2015.

Diverse maatregelen die op 1 juli 2014 ingaan, zijn opgeschoven naar 1 januari 2015. De belangrijkste maatregelen en de datum van inwerkingtreding hebben we voor je op een rijtje gezet.

Maatregelen Wet werk en zekerheid:

Per 1 januari 2015

- Je mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.

- Je mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

- Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet je  uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of je het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit is de zogenoemde aanzegtermijn

Per 1 juli 2015

- De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband (WNPF probeert hier middels cao zo ruim mogelijk van af te wijken).

- Er komen twee vaste ontslagroutes. De reden van het ontslag bepaalt de route. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet je  straks bij UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie moet je  straks een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.

- Je moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een  transitievergoeding betalen.

- Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers. 

Per 1 januari 2016

- De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk  verkort van 38 naar 24 maanden.

Meer informatie