Deze website maakt gebruik van cookies.

Lid raad van toezicht Stichting Welcome to The Village - Juridisch profiel

uur, Leeuwarden | Stichting Welcome to The Village
https://welcometothevillage.nl/

Categorie: Bestuur


Over de organisatie

Stichting Welcome to The Village in Leeuwarden zoekt een Lid Raad van Toezicht - Juridisch |  Vacature voor een functie met onkostenvergoeding (vacatiegeld) | Sluitingsdatum: 20 dec 2020 |

Welcome to The Village is een popcultuur-en kunstenfestival gerund door vrolijke activisten die geloven dat festivals meer zijn dan plekken voor hedonisme. Een tijdelijk dorp waarin bestaande structuren aan de kaak kunnen worden gesteld en hands-on kan worden gewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe samenlevingsvormen, ideeën, en producten. Want als het werkt op een festival, waarom dan ook niet in de ‘echte’ wereld? Enerzijds programmeert Welcome to The Village een sterk muziek- en kunstprogramma om publiek te laten struikelen over de thema’s van deze tijd, anderzijds werken op het festival kunstenaars, koks, techneuten, studenten, nieuwkomers, ouderen en startups aan nieuwe, duurzame, modellen voor een inclusieve en technologisch duurzame samenleving.

Functie

Stichting Welcome to The Village is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met een allround civielrechtelijke juridische achtergrond. Dit ter uitbreiding van de Raad van Toezicht.  

PROFIEL

De leden van de Raad van Toezicht zijn enthousiast en hebben affiniteit met de culturele en maatschappelijke doelstelling en functie van stichting Welcome to The Village. Zij hebben ervaring als toezichthouder en beschikken over een onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming. De leden zijn creatief en ruimdenkend; passend bij de dynamiek van de beweging en het festival.

Wij streven naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad.

Binnen de Raad van Toezicht beschikken de leden over specifieke kennis om toezicht te kunnen houden op het geheel van activiteiten van de organisatie. Dit betreft (in willekeurige volgorde):

 • Het cultureel ondernemen en/of organiseren van een artistiek gedreven festival.
 • Beoordeling van inhoudelijk plannen
 • Het financiële huishoudboekje van de stichting
 • Marketing, media en communicatie
 • Duurzaamheid
 • Juridisch (breed)

De leden beschikken over een relevant netwerk (landelijk en/of Friese cultuur of politiek; economisch of politiek) op het gebied van hun specifieke competentie.

JURIDISCH PROFIEL (BREED)

Binnen de Raad van Toezicht is er behoefte naar een lid met het aandachtsgebied juridisch met een ruime, brede kennis en ervaring op civielrechtelijk gebied, meer in het bijzonder op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht (contractenrecht).
Het lid is in staat om de directie en de overige leden van de Raad van Toezicht te adviseren over contractuele en juridische uitdagingen in dit domein. Het lid zal zijn of haar civielrechtelijke kennis en ervaring aanwenden om te fungeren als sparringpartner voor de directie en de overige leden van de Raad van Toezicht. Binnen de raad is deze rol om toezicht te houden op de juridische basis van de Stichting en haar activiteiten. Daar waar nodig wordt de stichting bijgestaan door een advocatenkantoor.

Eisen

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Raad van Toezicht is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen Stichting Welcome to The Village, evenals de relaties tot de diverse stakeholders;
 • Het vervullen van een toetsende, bewakende en adviserende (gevraagd en ongevraagd) rol naar de algemeen directeur-bestuurder bij alle voorkomende aangelegenheden;
 • De beoordeling en goedkeuring van de ontwikkeling van de langere termijnvisie en het langere termijn beleid, alsook het jaarplan en jaarverslag; 
 • Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder en het vaststellen van de profielschets, de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder;
 • De benoeming van de accountant en diens beloning op advies van de directeur-bestuurder;
 • Het optreden als ambassadeur en het representeren van de stichting in overleg met de directeur-bestuurder bij externe gelegenheden.

Geboden wordt

GOVERNANCE

Stichting Welcome to The Village werkt volgens een Raad van Toezicht-model en onderschrijft en hanteert de principes en best practice-bepalingen zoals beschreven in de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren. De werkzaamheden zijn onbezoldigd maar er is een vaste onkostenvergoeding per jaar (vacatiegeld).

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en met de mogelijkheid van herbenoeming. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voorwaarde voor benoeming is dat de leden niet in hun functie beperkt worden door een tegenstelling of verstrengeling van belangen.

Hoe te reageren

Solliciteren en praktische informatie betreffende de procedure

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw cv en motivatiebrief te mailen naar ruben@welcometothevillage.nl

Wij ontvangen deze graag uiterlijk 20 december 2020. De selectiegesprekken worden gepland in januari  2021.

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen Ruben Bosch (Algemeen Directeur) via ruben@welcometothevillage.nl