Datum

9 november 2023

Locatie

Malietoren Den Haag

Bereikbaar en schoon: de binnenstad van 2025

De invoering van zero-emissiezones in de binnensteden van een groot aantal gemeenten in Nederland komt heel snel dichterbij. Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor sommige voertuigcategorieën geldt er tot 2030 een overgangsregeling, vrijstelling of ontheffing, maar vrijwel alle nieuwe vrachtauto’s dienen straks ZE te zijn. Op donderdag 9 november 2023 willen verschillende ondernemersorganisaties en de leden over dit onderwerp in gesprek met gemeenten, provincies en het Rijk.

Bijeenkomst Tweede Kamerverkiezingen 
VNO-NCW West en Transport en Logistiek Nederland
 op Donderdag 9 november 2023 (15.30-18.30)

Dit gaat voor ondernemers voor ingrijpende veranderingen zorgen: zowel voor hun logistieke proces als voor de noodzakelijke investeringen in het vernieuwen van hun wagenpark. Ondernemers dragen graag hun steentje bij aan gezonde en schone binnensteden. Maar zij moeten in de praktijk wel de mogelijkheid krijgen om die bijdrage echt te kunnen leveren. Ondernemers willen aan de slag, maar kunnen het niet alleen. De overheid dient de randvoorwaarden op orde te hebben; een steuntje in de rug voor ondernemers, toereikende netcapaciteit, voldoende laadinfrastructuur en duidelijkheid.

De overheid moet daarom handelingsperspectief bieden en haalbare en geharmoniseerde maatregelen hanteren bij de invoering van zero-emissiezones. Binnensteden moeten namelijk wel bereikbaar blijven: de ambitie om vooral binnenstedelijk te bouwen zorgt in de toekomst namelijk voor de nodige extra vervoersbewegingen van o.a. bouwbedrijven, technische onderhoudsbedrijven, leveranciers van winkels en horeca en pakketbezorgers. Daarom moeten gemeenten nu aan de slag met de duidelijkheid rondom de zones. Provincies kunnen een coördinerende rol oppakken op het gebied van ‘ruimte’ en het Rijk dient naar de subsidieregelingen voor elektrische vervoer te kijken en de (laad)infrastructuur op peil te brengen. In het werkgebied van VNO-NCW West, te weten Noord- en Zuid-Holland, voeren de gemeenten Amsterdam, Delft, Den Haag, Gouda, Haarlem, Leiden en Rotterdam per 1 januari 2025 een zero-emissiezone in. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Dordrecht en Hoorn en Schiphol voeren de zero-emissiezone op een later moment in (2026 of later).

Transport en Logistiek Nederland en VNO-NCW West organiseren samen op donderdag 9 november 2023 vanaf 15.30 uur een bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag over wat er op de verschillende niveaus nodig is om de invoering van zero-emissiezones en de uitvoering van zero-emissie stadslogistiek op een soepele wijze te laten verlopen voor ondernemers. Een belangrijke kwestie met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november, waarbij het een grote vraag is hoe we Nederland nu en in de toekomst op een duurzame wijze bereikbaar houden.

 

Voor ondernemers is daarbij van belang dat er:

1. wordt vastgehouden aan de ambities voor de ZE-zones in de verschillende steden en dat die geharmoniseerd worden ingevoerd,

2. wordt vastgehouden aan de geharmoniseerde afspraken zoals vastgelegd in de Uitvoeringsagenda stadslogistiek,

3. zo snel mogelijk duidelijkheid komt over vrijstellingen en ontheffingen voor niet zero-emissie beschikbare voertuigen,

4. voldoende beschikbaarheid van betaalbare zero-emissievoertuigen is

5. tijdige beschikbaarheid van laadinfrastructuur en netcapaciteit is,

6. rekening wordt gehouden met ruimte voor logistieke ontkoppelpunten,

7. stad- en regiohubs geïnventariseerd worden, om zo voldoende logistiek vastgoed te hebben voor de gewenste verduurzamingsslag.

Namens ondernemers nemen naast VNO-NCW West en Transport en Logistiek Nederland ook andere branche- en ondernemersverenigingen zoals evofenedex, Bouwend Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Techniek Nederland en INretail deel aan het gesprek met de steden en provincies waar deze zones worden ingevoerd. Je kunt je aanmelden via deze link.