Lid worden

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is de belangenbehartiger voor poppodia en -festivals in Nederland. De VNPF kan uw organisatie veel voordelen en diensten bieden, bijvoorbeeld korting op de heffingen van de SENA en inkoopkorting op verschillende producten.

Waarom lid worden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals?

Belangenbehartiging

De VNPF is er voor de leden als kenniscentrum en stimuleert kennisuitwisseling. We treden op namens de leden als gesprekspartner bij (Rijks)overheden, politiek en instanties als de Belastingdienst. We beïnvloeden ook wetgeving en overheidsbeleid. Denk aan: kunst- en cultuurbeleid, belasting- en arbowetgeving of de preventie van gehoorschade. Subsidieverstrekkers, fondsen en gemeenten zien een VNPF-lidmaatschap ook als kwaliteitskeurmerk.

 • Onder andere door toedoen van de VNPF werd de artiestenregeling vereenvoudigd en worden voortaan alle DJ’s als artiesten aangemerkt voor de loonbelasting en premieheffing.
 • De VNPF heeft in het kader van zelfregulering en de nieuwe arbowet de branchecatalogus ‘Schadelijk Versterkt Geluid’ ontwikkeld.
 • De VNPF heeft met de Belastingdienst en het UWV een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten om duidelijkheid te scheppen over vrijwilligersregelingen en gratis verstrekkingen aan personeel.
 • Met het Ministerie van OCW is een intentieverklaring getekend om meer maatschappelijke stageplekken te realiseren in de sector.

Ook onderhandelt de VNPF met auteursrechtenorganisaties over het tarief en maakt waar mogelijk collectieve afspraken.

Dienstverlening

De VNPF ontwikkelt diensten voor haar leden om daarmee hun prestaties te verbeteren.

 • Met het Poppodium Analyse Systeem kunnen poppodia al sinds 2002 hun bedrijfsvoering onderling vergelijken.
 • Verder sluit de VNPF collectieve overeenkomsten met leveranciers van diverse producten en diensten om korting voor de leden te verkrijgen.
 • De VNPF verleent tevens diensten aan de apart opgerichte werkgeversvereniging WNPF, voor de ontwikkeling van een eigen CAO (zie CAO NPF).

Ledenbijeenkomsten

De VNPF organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, waar kennis over relevante onderwerpen wordt uitgewisseld. VNPF-leden en hun medewerkers ontmoeten elkaar, leren van elkaar en worden hierdoor beter, professioneler.

 • In januari is de VNPF verantwoordelijk voor diverse seminars tijdens de jaarlijkse Eurosonic Noorderslag Conferentie in Groningen.
 • Tijdens de ledendag in mei organiseren we overleggen en workshops voor onder andere directies, programmeurs, marketingmedewerkers, horecamanagers en technici van poppodia en -festivals.
 • De VNPF organiseert ieder najaar het Congres Podia | Festivals | Evenementen met een jaarlijks wisselend dagprogramma.
 • Een jaarlijkse traditie is ook het uitreiken van de IJzeren Podiumdieren, de vakprijzen voor onder andere het beste podium en festival, beste directeur en programmeur.

Tenslotte maakt de VNPF sinds 2011 deel uit van een Europees netwerk van poppodia, Live DMA, dat zich op Europees niveau bezighoudt met belangenbehartiging, dienstverlening en kennisuitwisseling.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Aan lidmaatschap bij de VNPF zijn enige kosten verbonden. Ook heeft de vereniging enkele criteria opgesteld om te verduidelijken welke festivals en podia zich bij de vereniging kunnen aansluiten. De statuten van de VNPF zijn hier in te zien. Opzegging van het VNPF-lidmaatschap kan tot één september van een verenigingsjaar.

Lidmaatschapsvoorwaarden VNPF:

 1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn:
  • rechtspersonen die een podium exploiteren, festivals organiseren of op  andere wijze een podiumfunctie uitoefenen voor het programmeren en/of presenteren van popcultuur;
  • een ander organisatorisch verband dat niet kwalificeert als rechtspersoon maar voldoet aan de volgende vereisten:
   • exploiteert een podium, organiseert een festival of oefent op andere wijze een podiumfunctie uit;
   • houdt zich aan de wettelijke kaders voor goed bestuur en toezicht;
   • onderschrijft de Code, en als zodanig door de bestuurder zijn toegelaten. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere eisen aan het lidmaatschap worden gesteld.
 1. De aan het lidmaatschap verbonden rechten worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het betreffende lid. Aan een afgevaardigde wordt de kwaliteitseis gesteld dat hij bestuurder of directeur is van een lid.