Contributie informatie VNPF-podia 2024

Conform besluit Algemene ledenvergadering 29 november 2021.

Podiumleden van de VNPF betalen naast de contributie voor het lidmaatschap, ook verplicht voor het Poppodium Analyse Systeem van de VNPF. Daarnaast dienen VNPF leden zich te houden aan de afspraken in het door VNPF met het ministerie gesloten Convenant preventie gehoorschade. VNPF heeft een collectieve licentieovereenkomst afgesloten met SENA voor het gebruik van mechanische muziek. VNPF leden hebben de mogelijkheid om de SENA-afdracht via de VNPF te betalen.

Conform besluit Algemene ledenvergadering 19 januari 2024

De ALV heeft unaniem besloten de VNPF contributie te verhogen in die mate dat er een extra medewerker aangenomen kan worden. Bij de berekening van de contributie voor 2024 is er van uit gegaan dat de nieuwe medewerker start per 1 mei 2024.

Contributie

De contributie is voor podia afhankelijk van twee getallen: de publiekscapaciteit en het bezoekersaantal.

  • Bij publiekscapaciteit wordt uitgegaan van het aantal verkochte concertkaartjes waarbij het podium als uitverkocht kan worden beschouwd. Beschikt het podium over meerdere zalen (al dan niet verdeeld over meerdere panden) dan telt het aantal betalende bezoekers dat tegelijk in alle zalen in het podium aanwezig kan zijn. Cafés of foyers worden hierbij niet meegeteld.
  • Bij het bezoekaantal wordt uitgegaan van het aantal betalende bezoeken aan publieksactiviteiten binnen het eigen gebouw.

Contributie 2024

De contributie voor 2024 is verhoogd conform het besluit van de ALV op 19 januari 2024. De contributie wordt berekend op basis van de bezoekersaantallen 2019, vanwege het feit dat de daaropvolgende jaren geen representatieve bezoekersaantallen beschikbaar waren door gedwongen sluiting ivm COVID. In 2025 zal de contributie berekend worden over de bezoekersaantallen van 2023.

1e deel vaste kosten lidmaatschap

Capaciteit Kosten
 t/m 399              1.602,80
400 tot 1.000              2.804,93
Vanaf 1.000              5.209,14

2e deel variable kosten lidmaatschap

Bezoeken Kosten
0 9.999                 400,71
10.000 19.999                  801,40
20.000 29.999                  1.202,12
30.000 39.999               1.602,80
40.000 59.999               2.003,52
60.000 79.999              2.404,22
80.000 99.999             2.804,93
100.000 149.999              3.205,62
150.000 199.999              3.606,32
200.000 249.999          4.007,02
250.000 299.999           4.407,75
300.000 399.999             4.746,42
400.000 >             4.746,42

Voorbeeld

Podium met een publiekscapaciteit van 500 bezoekers en een totaal bezoek per jaar van 35.000 personen betaalt in 2024: € 4.407,73 (€  2.804,93 + €  1.602,80).

PAS als grondslag voor bezoekerscapaciteit

Voor de facturatie van de contributie hanteert de VNPF normaliter de capaciteitsgegevens en bezoekersaantallen uit het Poppodium Analyse Systeem (PAS) van het voorgaande jaar. Deze gegevens kunnen achterhaald zijn door recente verbouwingen of veranderingen in de omvang van de activiteiten. Indien dit het geval is dan dient het lid VNPF hierover te informeren zodat de factuur kan worden aangepast.

Afdracht SENA: achtergrond én amusement

Tijdens Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2016 is een ruime meerderheid van de VNPF- leden akkoord gegaan met het aangaan van een collectieve licentieovereenkomst met SENA (Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten) voor het gebruik van mechanische muziek: voor zowel achtergrond als amusement.

De grondslag waarop de SENA-rechten worden afgerekend is het aantal voor publiek toegankelijke bars waar mechanische muziek te horen is. Dit is een aanzienlijk gunstiger regeling dan de reguliere vergoedingen die voor amusements- (op basis van openstellingen per jaar én vierkante meters) én achtergrondmuziek (op basis van vierkante meters) betaald zou moeten worden. Onafhankelijk van de wijze waarop VNPF opgave heeft gedaan, heeft SENA, volgens de overeenkomst, het recht om de correctheid van de opgave van het aantal bars ter plekke te controleren.

Poppodium Analyse Systeem (P.A.S.)

De VNPF heeft in 2003 het Poppodium Analyse Systeem gelanceerd. Dit systeem, dat werkt als een databaseprogramma, biedt een overzicht van de meest relevante gegevens van de VNPF-poppodia, zoals aantal concerten, bezoek, inkomsten, subsidie, uitgaven, personeel en huisvesting. De kosten van het Poppodium Analyse Systeem zijn gebaseerd op de maximale publiekscapaciteit van het desbetreffende podium. In 2024 zijn de kosten verdeeld volgens het volgende schema.

Capaciteit
0 399                 147,15
400 999                  285,69
1000                  424,23

PAS verplicht

In de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2005 is door een ruime meerderheid van de podia besloten tot verplichtstelling van het Poppodium Analyse Systeem voor VNPF podiumleden. Dit houdt in dat VNPF-podia zichzelf verplichten tot het jaarlijks invullen van de PAS vragenlijst en de afname van het databaseprogramma.

Voor nieuwe leden geldt dat bij aanmelding als VNPF lid na 1 juni van het kalenderjaar, de verplichting voor het invullen van de vragenlijst vervalt, maar de verplichting tot aanschaf van het systeem blijft.

Convenant preventie gehoorschade

De VNPF maakt zich hard voor een veilige omgeving voor de bezoekers van de lid-organisaties. Vanuit de gedachte dat muziek iets is waar je van moet genieten en dat we de bezoekers graag terugzien.

De VNPF en VVEM hebben daarom in juni 2016 het Convenant preventie gehoorschade Muzieksector verlengd dat is gesloten met het ministerie van VWS. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Het convenant is gepubliceerd in de Staatscourant en de staatssecretaris wordt hierop gecontroleerd door de Tweede Kamer.

De afspraken houden in dat VNPF leden:

  • Het publiek gehoorbescherming aanbieden (tegen betaling);
  • Bewustwording creëren bij publiek door gebruikmaken I Love My Ears-materiaal;
  • De geluidsniveaus constant (tijdens programma) meten en registreren;
  • Loggegevens doorsturen naar meten@ilovemyears.nl (dit kán automatisch vanuit de apparatuur van o.a. MeTrao en 10Eazy).

Deze loggegevens worden verzameld en generiek gepresenteerd aan het ministerie van VWS. Deze gegevens zijn niet terug te voeren naar individuele organisaties.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan tot één september van een verenigingsjaar.