1e Fase kennisagenda culturele en creatieve sector 2022-2026

7 april 2022

Hoewel er zowel in als over de sector veel onderzoek wordt gedaan, is het voor betrokkenen vaak lastig om aan goede kennis en informatie te komen of deze effectief te gebruiken.

Lees hier direct de verkenning naar de kennisagenda.

Thematische kennisagenda
Ook ontbreekt het aan een overkoepelend beeld van kennisbehoeften en strategieën voor afstemming van nieuw onderzoek. De Boekmanstichting zal daarom in de komende jaren zorg dragen voor de totstandkoming van een breed gedragen, thematische Kennisagenda voor de culturele en creatieve sector. In voorbereiding hierop is in het laatste kwartaal van 2021 de eerste fase van een verkennend onderzoek uitgevoerd.

Richting geven aan kennis
De Kennisagenda voor de culturele en creatieve sector beoogt, in wisselwerking met de Cultuurmonitor en andere bestaande initiatieven, meer richting te geven aan de opzet, uitvoering en implementatie van onderzoek en kennisdeling. Het is hiermee ondersteunend aan beleid, bestuur en debat binnen de culturele en creatieve sector. Om behoeften, verwachtingen en mogelijke valkuilen bij de ontwikkeling van de Kennisagenda in beeld te krijgen, gingen we in gesprek met verschillende partijen uit de sector. Ook bestudeerden we bestaande Kennisagenda’s en andere platforms voor kennisontwikkeling en -deling.

Verslag verkenning
Het verslag van deze verkenning laat zien waarom er behoefte is aan de Kennisagenda, biedt een overzicht van de vraagstukken en thema’s die centraal staan, en bevat handreikingen om nog dit jaar met de agenda aan de slag te gaan.

2e Fase
In de tweede fase van de verkenning wordt gesproken met onderzoekers van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen om hun behoeften en verwachtingen te spiegelen aan die van partijen uit het culturele en creatieve veld.
Op basis hiervan zal het voorontwerp worden aangevuld en aangescherpt.

3e Fase
Als derde stap zal de Boekmanstichting eind 2022 ten slotte samen met partners in de culturele en creatieve sector en het onderzoeksveld komen tot een synthese en op basis daarvan een eerste versie van de Kennisagenda presenteren.