Aanvullend maatregelenpakket voor de cultuursector

30 maart 2020

Op vrijdag 27 maart presenteerde minister Van Engelshoven (Cultuur) een aanvullend pakket voor de cultuur- en creatieve sector, waarover ze een brief aan de Tweede Kamer stuurde. Naast het eerder aangekondigde kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers, waar ook organisaties en zzp‘ers  uit de cultuursector aanspraak op kunnen maken, worden daarom een aantal specifieke maatregelen genomen. Deze moeten ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen.

Samen met vertegenwoordigers uit de cultuur- en creatieve sector, rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies is gekeken naar een passend pakket dat tegemoetkomt aan de noden.

Door niet eenduidige communicatie vanuit het kabinet is er in deze sector onrust ontstaan over duur van de afgekondigde maatregelen. Dinsdag 31 maart zal het kabinet nieuwe besluiten nemen over de periode na 6 april. Hiermee zal er ook duidelijkheid komen voor de culturele- en creatieve sector.

Kabinetsbrede maatregelen
Het kabinet heeft een aantal brede maatregelen genomen. Het doel daarvan is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen. De Tweede Kamer heeft in de motie van het Kamerlid Jetten c.s. nadrukkelijk verzocht ‘om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector om de gevolgen van deze crisis te kunnen dragen.

De kabinetsbrede maatregelen vanuit de ministeries van EZK en SZW bieden houvast voor bedrijven, instellingen en werkenden in het culturele en creatieve veld. Het meest relevant zijn:

  • de werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers.
  • de extra ondersteuning voor zzp’ers.
  • de belastingmaatregelen.
  • verruiming en versoepeling van de borgstelling midden- en kleinbedrijf.
  • financiële ondersteuning via Qredits.
  • de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)

Daarmee worden banen behouden, worden zzp’ers en kleine ondernemingen ondersteund en worden lasten verlaagd. Een aantal maatregelen wordt snel nader uitgewerkt. Over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) kun je hier meer lezen.

Huur rijksgesubsidieerde musea opgeschort
Om rijksgesubsidieerde musea op de korte termijn meer financiële ruimte te geven is met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van drie maanden te geven. Dat betekent dat zij op een later moment hun huur kunnen voldoen. Tevens worden gemeenten en provincies opgeroepen om dit voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.
 

Subsidies worden vooruitbetaald en lopen door
Minister Van Engelshoven regelt verder dat culturele instellingen die vallen onder de zogeheten ‘basisinfrastructuur’, wanneer gewenst nu al subsidiegeld overgemaakt krijgen dat ze normaal gesproken pas in het derde kwartaal van dit jaar zouden ontvangen. Door dit geld eerder vrij te maken komen voor deze instellingen meer liquide middelen beschikbaar, waardoor ze bijvoorbeeld hun verplichtingen aan freelancers en zzp’ers kunnen nakomen. Ook gemeenten kijken of ze op deze manier om kunnen gaan met voorschotten.

Daarnaast laat het ministerie van OCW haar subsidies doorlopen. Deze worden niet gekort wanneer blijkt dat voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege het coronacrisis. Ook de rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies volgen deze maatregel. Voor projectsubsidies en gesubsidieerde activiteiten geldt hetzelfde.

Verkochte toegangskaarten
Momenteel wordt er in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid gekeken hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Specifiek het idee van terugbetaling in de vorm van vouchers wordt hierbij uitgewerkt. Minister Van Engelshoven roept het publiek op om de culturele en creatieve sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes en steun te betuigen – bijvoorbeeld door vriend van een filmhuis, een muziekgezelschap of een theater te worden.
 

Aansluiting kabinetsbrede maatregelen
Op de regelingen uit het kabinetsbrede maatregelenpakket dat op 19 maart werd gepresenteerd kunnen cultuurinstellingen aanspraak maken. Het gaat dan onder meer om werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers, extra ondersteuning voor zzp’ers en belastingmaatregelen. De vandaag bekendgemaakte maatregelen zijn daar een aanvulling op, specifiek voor de cultuursector.

Verder maakt een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) onderdeel uit van de kabinetsbrede maatregelen. Het ministerie van Economische Zaken opent zo’n voorziening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiervan kan het culturele en creatieve veld onder voorwaarden gebruik maken. Kleine bedrijven uit het culturele en creatieve veld kunnen een aanvraag indienen van € 4.000,- voor geleden schade als gevolg van het coronavirus.