Aanvullende afspraken met gemeenten nodig voor financiële gevolgen COVID-19

4 november 2020

De compensatie die gemeenten krijgen als gevolg van de coronamaatregelen komt voor een aantal onderdelen nog niet overeen met de gemaakte kosten of gemiste inkomsten. Dit blijkt uit een update van het onderzoek van AEF naar coronagerelateerde kosten. Er zijn aanvullende afspraken nodig.

Lees hier het memo van AEF met de actualisatie van de cijfers.

Onderzoeksbureau AEF hield het onderzoek van 18 september tot 15 oktober. Het 1e onderzoek werd in juni-juli gehouden.

De VNG bespreekt de uitkomsten met de minister van BZK en staatssecretaris van Financiën in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen op 25 november.

Toezicht en handhaving
De € 35 tot 40 miljoen extra kosten voor handhaven van de openbare orde en de extra uitgaven voor verkeersmaatregelen en aanpassingen openbaar groen van € 30 miljoen zijn samen hoger dan de reeds toegekende € 50 miljoen voor 2020. Daarnaast stelt AEF dat deze post erg onvoorspelbaar is, maar zeer noodzakelijk, waardoor een open einde regeling gemeenten mogelijk meer financiële ruimte geeft.

Afvalinzameling en -verwerking
Voor de aantoonbare verhoging van de hoeveelheid afval van particulieren heeft nog geen compensatie plaatsgevonden. Het te verwachten effect is € 35 miljoen aan extra kosten. Dit effect is extra onderbouwd door ook afvalverwerkingsbedrijven bij het onderzoek te betrekken.

Inkomstenderving precariobelasting en markt- en evenementenleges
Ondanks dat eerder is aangegeven dat hiervoor € 20 miljoen is uitgekeerd, plus aanvullend € 100 miljoen is gereserveerd, is de verwachting dat dit samen hoger uitvalt: richting de € 150 miljoen. In de Kamerbrief over de economische impact van het coronavirus van 27 oktober geeft het kabinet aan voor inkomstenderving van gemeenten een aanvullend bedrag van € 150 miljoen te reserveren.

Extra aandacht voor sport en zorg
Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op een selectie van onderwerpen. Gemeenten geven aan dat zij zich, zeker na de maatregelen geldend vanaf 14 oktober, zorgen maken over de toekomst van de sportverenigingen, de lokale culturele sector en toename van kosten voor de zorg.