Actualisatie Arbeidsmarktagenda van start

2 november 2023

De huidige Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector loopt tot en met 2023.

Hoog tijd voor een actualisatie, aldus Platform ACCT. Afgelopen zomer voerde Platform ACCT gesprekken met 32 direct betrokkenen bij de Arbeidsmarktagenda en is een reeks enquêtes uitgezet. Hieruit kwamen belangrijke bevindingen naar voren, die aangeven dat een actualisatie en aanscherping van de agenda nodig is om de culturele en creatieve arbeidsmarkt duurzaam te versterken.

Evaluatie: vooruitgang geboekt maar maar nog veel kansen en verbeterpunten

Uit de evaluatie bleek dat er vooruitgang is geboekt op verschillende onderdelen van de agenda. De structurele dialoog binnen de sector is verbeterd. Dit is mede te danken aan initiatieven zoals de fairPACCT ketentafels, die hebben geleid tot betere samenwerking, meer afstemming en communicatie tussen verschillende partijen. Toch moeten we constateren dat er nog onvoldoende vooruitgang is geboekt bij het verbeteren van arbeidsvoorwaarden in het algemeen en de verdere concretisering en implementatie van de Fair Practice Code. Hoewel er aanzienlijk meer bewustwording is over fair practice werken, ontbreekt het volgens de geïnterviewden nog aan meetbare doelen en concrete tools. Op het gebied van verdienvermogen worden vooral de initiatieven met een marktstimulerende werking gewaardeerd. Er zijn echter ook nog veel onbenutte kansen en verbeterpunten waar in samenwerking met partijen in het veld aan gewerkt moet worden.

Actualisatie huidige Arbeidsmarktagenda voor een veerkrachtige sector

Als reactie op deze bevindingen zetten we in op een actualisatie van de huidige Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. Er wordt dus nadrukkelijk geen volledig nieuwe agenda opgesteld. Er wordt voor de komende jaren focus aangebracht binnen de agendaonderwerpen, meetbare doelstellingen geformuleerd en duidelijke betrokkenheid van Platform ACCT vs. andere relevante stakeholders gevraagd. Ook komt er aandacht voor agendapunten die zich specifiek op de (gesubsidieerde) cultuur en op de creatieve industrie richten, omdat hier andere vraagstukken en oplossingsrichtingen spelen. De aanbeveling is om de Arbeidsmarktagenda te verbinden met het beleid en de activiteiten van o.a. het ministerie van SZW, EZK, de SER en Stichting van de Arbeid. Ons uiteindelijke gezamenlijke doel is immers een veerkrachtige culturele en creatieve sector met een evenwichtige arbeidsmarkt voor iedereen.