Amendemet Kwint (SP) continuering Upstream-regelingen

22 november 2021

Dit amendement is ingediend op de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2022. 

Over het onderdeel Cultuur van deze begroting, vond maandag
22-11 van 10.30 tot 17.00 uur een wetgevingsoverleg plaats.

Het amendement was als volgt (volgende week wordt er gestemd):

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I
In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 600 (x € 1.000).

II
In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met€ 600 (x € 1.000).

Toelichting
De indiener beoogt met dit amendement 600.000 euro extra toe te voegen aan het Fonds voor de Podiumkunsten. De evaluatie van de Upstream: Music en Upstream: Music x Design regeling is positief beoordeeld, zoals de Minister ook onderschrijft in haar brief.

Deze twee regelingen sluiten zeer goed aan op de beroepspraktijk in zowel de popsector als in de ontwerpsector, twee sectoren waar weinig regelingen voor beschikbaar zijn. Met dit amendement kunnen de beide regelingen gecontinueerd worden en hoeft er niet gewacht te worden op een volgend kabinet. Indiener wil dit dekken uit de post internationaal cultuurbeleid (specifiek zichtbaarheid, uitwisseling en het met Nederlandse cultuuruitingen ondersteunen van bilaterale relaties).

Kwint