Bron

Cultuur + Ondernemen

Bericht uit het veld van C+O: dit speelt er op het gebied van bestuur en toezicht

24 oktober 2023

In ‘Governance: Toepassing en Toekomst’ schetst Cultuur + Ondernemen de ontwikkelingen op het gebied van bestuur en toezicht.

Tijdens rondetafelgesprekken en interviews vertelden bestuurders en toezichthouders over hun ervaringen, het nut van codes en hun dilemma’s bij de toepassing daarvan. Het is duidelijk dat er uiteenlopende knelpunten en vraagstukken zijn. Cultuur + Ondernemen doet hiervoor een aantal voorstellen ter inspiratie.

C+O ziet:

  1. De Governance Code Cultuur geniet ruime bekendheid.
  2. De code wordt breed onderschreven en het open karakter van de code wordt gewaardeerd.
  3. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over de toepassing van de code in de praktijk.
  4. De verantwoording over de toepassing van de code in jaarverslagen is vaak nog ontoereikend.
  5. Maatschappelijke ontwikkelingen stellen hoge eisen aan bestuur en toezicht.
  6. Dit alles maakt dat er een blijvende behoefte is aan scholing en ondersteuning, in het algemeen en vooral bij kleine en middelgrote culturele organisaties.
  7. Regeldruk en verantwoordingslast vallen zwaar.
  8. Geconstateerd wordt dat er sprake is van overlap tussen de drie codes in de sector (de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code). Over de vraag of ze in elkaar geschoven kunnen worden wordt verschillend gedacht.
  9. Nieuwe onderwerpen, nieuwe codes? Daarnaast is er discussie over de vraag of actuele onderwerpen als duurzaamheid en sociale veiligheid onderdeel zouden moeten worden van (bestaande of nieuwe) codes.

C+O stelt voor:

A. Ondersteun culturele organisaties bij het goed toepassen van de Governance Code Cultuur in de praktijk. Zodat ze toegang hebben tot kennis over actuele governance vraagstukken en goed kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

B. Stem de eisen die overheden en rijkscultuurfondsen stellen bij subsidieaanvragen en verantwoording beter op elkaar af.

C. Rust subsidiegevers beter toe om de toepassing van de Governance Code Cultuur door culturele organisaties te beoordelen en te monitoren.

D. Verken de toekomst van de Governance Code Cultuur, mede in relatie tot de andere codes in de sector.

Dit vraagt inspanning van de sector, subsidiegevers en andere stakeholders. Cultuur+Ondernemen draagt hier graag aan bij. Onder meer met ons ondersteunings-aanbod en door het initiatief te nemen tot de verkenning van de toekomst van de Governance Code Cultuur in samenspraak met de sector en andere stakeholders.