Bijeenkomst over de zzp-webmodule op 9 september

3 september 2020

Woensdag 9 september van 13.00 tot 15.00 organiseren we voor hr-medewerkers van VNPF-leden een digitale bijeenkomst over de webmodule. Er is nog plek in de herberg! Meld je aan via kees@vnpf.nl.

Het zzp-dossier sleept zich al jaren voort, maar de indruk is dat de webmodule een belangrijk instrument gaat worden. Onze verwachting is dat het op een best concrete manier (puntenuitkomst) bloot gaat leggen wanneer je wel of niet een zzp’er kunt inzetten.

Waarom een bijeenkomst over de webmodule?
Voor ons als VNPF is het belangrijk om een beeld te krijgen van wat zoal uitkomsten zijn van het invullen van de webmodule door leden. Belangrijk omdat we zo onze leden zich nog beter kunnen laten voorbereiden en omdat we eventueel nog beleid kunnen beïnvloeden.

Wat gaan we doen?
Daarom willen we graag met een aantal van medewerkers die gaan over de inzet van zzp’ers (groot, middel, klein podium/festival) de vragenlijst doorlopen. Het idee is om dat voor drie veelvoorkomende functies te doen.

Vraag via kees@vnpf.nl of er nog plek is!

Meer info over de webmodule hieronder
Ook in tijden van corona gaat de regering door met het maken van nieuwe wet- en regelgeving voor zzp’ers. Halverwege juni mailden wij onze leden dat daarover een belangrijke Kamerbrief was verschenen. De inhoud ervan geeft wat meer duidelijkheid over de inzet van zzp’ers in de nabije toekomst. Hieronder de belangrijkste conclusies.

Weging vragen webmodule bekend
Wil je een indruk krijgen van of je een zzp’er mag inzetten voor bepaalde werkzaamheden? Beantwoord dan de vragen uit de bijlage. Deze vragen en de bijbehorende weging van de antwoorden horen bij de webmodule die vanaf volgend jaar ingevoerd gaat worden. Hieronder meer over de webmodule.

Webmodule-pilot najaar 2020
Dit najaar komt er een pilot-versie (ja, weer) van de webmodule. De webmodule is één van de maatregelen die het Kabinet eerder aankondigde. Met dit instrument kun je als opdrachtgever – door het beantwoorden van zo’n 40 vragen – vooraf zekerheid krijgen over of je voor een opdracht een zzp’er kunt inzetten. De antwoorden van de vragen hebben nu ook een weging gekregen met uiteindelijk een puntentotaal als uitkomst. 

Dit leidt tot drie mogelijke uitkomsten:

Opdrachtgeversverklaring 0-44
Als je de vragenlijst naar waarheid hebt ingevuld en er conform de antwoorden wordt gewerkt, is het (vanaf volgend jaar) de bedoeling dat je als opdrachtgever juridische zekerheid hebt over de inzet van de zzp’er. Je hebt dan zekerheid over het niet hoeven betalen van loonheffingen, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Geen oordeel mogelijk 45-69
In dit geval verwijst de regering naar andere instrumenten om de arbeidsrelatie te kwalificeren waaronder het reguliere vooroverleg met de Belastingdienst en het Handboek loonheffingen.

Indicatie dienstbetrekking 70 of meer
Bij deze uitkomst doe je er verstandig aan om de persoon in dienst te nemen of om de werkrelatie anders vorm te geven. Het doen van cosmetische ingrepen vormen een groot risico op naheffingen.

De afgelopen maanden zijn er meerdere proefversies getest. Wij hebben jullie ook de mogelijkheid gegeven daaraan mee te doen. Een opvallende uitkomst van deze testfase is dat uit een steekproef blijkt dat 50% de aangeleverde zzp-casussen eigenlijk een dienstbetrekking betrof…

Hoe nu verder met de webmodule?
Gedurende de pilot-fase dit najaar geeft de uitkomst nog geen juridische status. Het geldt dan als voorlichtingsinstrument. 

Na de pilotfase zal het kabinet een beslissing nemen over het verdere vervolg van de webmodule. Het streven is om bij de introductie van de webmodule wél juridische gevolgen te verbinden aan de opdrachtgeversverklaring. Na het zomerreces laat het kabinet de Kamer weten wat het verdere tijdpad is.

Er komt geen minimumtarief voor zzp’ers
Dan ander nieuws: het voorstel om een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers is van de baan. Het blijkt veel te veel administratieve lasten op te leveren en het berekenen van het uurtarief is zeer complex. Ook een vrijwaring voor zzp’ers met een ‘hoog’ tarief (de zogenaamde zelfstandigenverklaring) gaat er niet komen.

Handhavingsmoratorium Wet DBA tot 1 januari 2021
Dan nog even de Wet DBA: tot 1 januari 2021 blijft de Wet DBA van kracht. Deze wordt echter niet gehandhaafd (het handhavingsmoratorium). Wel kan de Belastingdienst na een controle ‘aanwijzingen’ geven. 

Inspanningsverplichting
Er bestaat al wel een tijd lang een ‘inspanningsverplichting’. Je moet de Belastingdienst kunnen aantonen dat je erover hebt nagedacht. Ook helpt het om in overeenkomsten van opdracht op te nemen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en dat zowel opdrachtgever als -nemer dat ook niet van zins zijn.

Waarom deze wet- en regelgeving voor zzp’ers?
In de Kamerbrief schrijft het kabinet best helder op waarom dit alles van belang is: 

1.     …er moet ruimte zijn voor echte ondernemers, 

2.     tegengaan van concurrentie op arbeidsvoorwaarden, 

3.     bescherming van kwetsbaren op de arbeidsmarkt en 

4.     duidelijkheid over de status van de arbeidsrelatie voor zowel werkverstrekkers als werkenden.

5.     Het blijft onverminderd van belang dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor het ondernemerschap 

6.     en dat er niet eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking. 

7.     De financiële houdbaarheid van het sociale zekerheidsstelsel kan in gevaar komen als steeds meer werkenden niet meer meebetalen.”

ADVIES: ga aan de slag met de vragenlijst van de webmodule 
Om je als organisatie voor te bereiden op ‘de dag die je wist dat zou komen’, adviseren we de vragenlijst bij de webmodule te gaan toepassen op de zzp’ers waarmee je werkt. Welke uitkomsten levert dat op? Heeft dat gevolgen voor je bedrijfsvoering? Legt de crisis waarin de live-muzieksector zich nu bevindt (als gevolg van de coronamaatregelen) iets bloot over de positie van zzp’ers en noopt dat tot andere werkwijzen?

De Commissie Regulering van Werk (beter bekend onder: Commissie Borstlap) presenteerde in januari haar adviesrapport In wat voor land willen wij werken? Zeer leesbaar maar vooral lezenswaardig. 

Mocht je vragen hebben, laat het ons weten via kees@vnpf.nl