Deze leeswijzer helpt organisaties met een bestuur-model

28 maart 2019

De Governance Code Cultuur 2019 is, om verwarring qua begrippen of uitleg te voorkomen, toegespitst op één besturingsmodel: het raad-van-toezichtmodel. Heeft jouw organisatie geen raad van toezicht, maar een bestuur? Daarvoor is door Cultuur + Ondernemen een speciale leeswijzer ontwikkeld. Daarin lees je hoe jullie de aanbevelingen en principes uit de Code moeten interpreteren. Je vindt deze leeswijzer op de website van de Governance Code Cultuur 2019.

het bestuur-model

In het bestuur-model is het bestuur verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van het beleid. De wijze waarop het bestuur-model ingevuld wordt, krijgt in de praktijk op verschillende manieren vorm. Zo zijn er (veelal kleine) organisaties waar bestuursleden zelf uitvoerende taken verrichten. Ook kan het bestuur taken delegeren aan een directie (bestaande uit één of meerdere personen). Er wordt dan ook wel gesproken over het bestuur-directie-model. Deze directie wordt benoemd door het bestuur en is in dienst van de organisatie. De directie maakt dus geen deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de directie liggen vast in statuten en/of een directiereglement. Ook als er bestuurstaken gedelegeerd zijn aan een directie blijft het bestuur in alle opzichten eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering.

wat dit betekent voor de interpretatie van de tekst van de code

In het bestuur-model is er geen apart toezichthoudend orgaan zoals een raad van toezicht. In het algemeen geldt daarom dat alle verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zoals benoemd in de Code moeten worden ingevuld door het bestuur. In enkele gevallen is een principe of aanbeveling zo inherent aan een raad van toezicht dat deze in het bestuur-model komt te vervallen.

Bekijk hier het volledige artikel.