Bron

www.rendement.nl

€ 6.000 subsidie voor werken met statushouder

27 maart 2024

Op internetconsultatie.nl is een subsidieregeling gepubliceerd die werkgevers ondersteunt bij het beter laten integreren van statushouders op de werkvloer. Dit moet het aantrekkelijker maken om statushouders in dienst te nemen.

Neemt een werkgever een statushouder (een vluchteling met een verblijfsstatus) in dienst, dan vraagt dit vanwege de cultuurverschillen en de taalbarrière vooral in het begin om extra begeleiding. Dit verhoogt de drempel voor werkgevers om überhaupt een statushouder in dienst te nemen. Om deze drempel te verlagen en de duurzame arbeidsparticipatie van statushouders te verhogen, is er een subsidieregeling in consultatie gebracht waarmee werkgevers activiteiten kunnen subsidiëren die de cultuur- en taalverschillen tussen statushouders en het huidige personeel verkleinen.

Activiteitenplan is vereist

Via de regeling, die een looptijd heeft van drie jaar, kan een werkgever € 6.000 subsidie per statushouder ontvangen, met een maximum van vier statushouders (€ 24.000) per kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een werkgever:

  • in een activiteitenplan aangeven hoe hij de begeleiding organiseert en op welke manier de (bedrijfs)cultuur wordt bijgebracht en de Nederlandse (vak)taal wordt geleerd;
  • opgeven voor welke statushouder(s) hij de subsidie wil gebruiken; en
  • verklaren dat hij deze statushouder(s) een (leer-)arbeidsovereenkomst aanbiedt voor minstens 20 uur per week en voor de duur van minimaal één jaar.

Voor de uitvoering van de activiteiten kan een werkgever gebruikmaken van externe partijen, zoals aanbieders van taaltrainingen. Meer informatie over geschikte partijen is te vinden via het regionale Werkgeversservicepunt  of via brancheverenigingen.

Subsidieaanvragen worden gerangschikt

Het aanvraagtijdvak in 2024 loopt van maandag 2 september 9.00 uur tot maandag 30 september 17.00 uur en de subsidieaanvraag verloopt via uitvoeringvanbeleidszw.nl . Wil een werkgever voor meerdere statushouders subsidie aanvragen, dan zal hij dit in één aanvraag moeten bundelen. Voor de subsidieregeling is dit jaar € 2,5 miljoen beschikbaar. De aanvragen worden gerangschikt aan de hand van een beoordelingskader. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt de subsidie op basis van deze rangschikking toegekend.
De aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds voor 2025 en 2026 worden vóór 1 januari van het betreffende jaar bekendgemaakt. Belangstellenden kunnen tot en met 19 april 2024 reageren op de conceptregeling . Mogelijk verandert er dus nog iets in de subsidieregeling.