Bron

https://www.rendement.nl/psa/verdiepingsartikel/een-veilige-en-prettige-werkomgeving-voor-lhbtiqaers.html

Een veilige en prettige werkomgeving voor LHBTIQA+’ers

1 december 2022

Goed werkgeverschap betekent zorgen voor een veilig en prettig werkklimaat. Voor alle werknemers – ongeacht ras, religie, huidskleur, geloofsovertuiging, afkomst, leeftijd, genderidentiteit en -expressie, seksuele geaardheid, enzovoorts. Dat lijkt zo normaal, maar in de praktijk blijkt het lang niet altijd goed te gaan.

Onderzoek laat zien dat LHBTQIA+-werknemers vaker last hebben van burn-outklachten dan andere werknemers. Ook ervaren zij op het werk meer ongewenste seksuele aandacht, intimidatie en pestgedrag. Alle reden om in je organisatie extra aandacht te besteden aan het creëren van een fijne werkomgeving voor LHBTQIA+’ers.

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die een actief inclusief beleid voeren minder kosten maken voor werving en selectie, door lager personeelsverloop. Ook is er minder ziekteverzuim en zijn werknemers productiever, omdat ze zich geaccepteerd voelen op het werk

Beleid over diversiteit, inclusie en sociale normen

Veel organisaties hebben al een diversiteitsbeleid, maar nog niet altijd wordt daarin specifiek aandacht besteed aan LHBTQIA+’ers. Misschien denk je zelfs dat er in jouw organisatie geen LHBTQIA’ers werken. Wacht niet totdat de eerste LHBTIQA-werknemer zich aandient (of op de werkvloer uit de kast durft te komen), maar denk nu al na over diversiteit en inclusie, en stel beleid en richtlijnen op die de sociale norm voor jouw organisatie vastleggen.

Diversiteitsbeleid vraagt om concrete acties

Het doel van diversiteitsbeleid is het bevorderen van diversiteit en inclusie, en het voorkomen van discriminatie en (onbewuste) bevoordeling. Zorg ervoor dat jouw diversiteitsbeleid niet alleen een statement op papier is waarin je zegt dat iedereen zich binnen jouw organisatie prettig zou moeten kunnen voelen. Er horen concrete acties aan verbonden te worden die ervoor zorgen dat het beleid breed binnen de organisatie gedragen wordt en het beoogde effect wordt bereikt.

Benoem in jullie beleid expliciet waar diversiteit om gaat: verschillen in ras, religie, huidskleur, geloofsovertuiging, afkomst, leeftijd – én ook wat betreft seksuele geaardheid en genderidentiteit en -expressie. Betrek experts uit de verschillende groepen, zowel je eigen werknemers als eventueel experts van buiten de organisatie, bij het opstellen van het diversiteitsbeleid. Zij kunnen meedenken over een concrete invulling die past bij uw organisatie en de mensen die er werken.

Zijn er bijvoorbeeld diversiteitstrainingen nodig, eventueel specifiek gericht op de acceptatie van LHBTIQA+’ers? Leg je afspraken vast over inclusief taalgebruik?

Neem jullie diversiteitsbeleid serieus en maak er tijd en budget voor vrij. Zorg ervoor dat leidinggevenden en werknemers de inhoud van het diversiteitsbeleid kennen en ernaar handelen.

Evalueer regelmatig of het diversiteitsbeleid het gewenste effect heeft, zodat je kunt bijsturen indien nodig. En draag ook naar buiten toe jullie diversiteitsbeleid uit, zodat voor iedereen duidelijk is waar jullie organisatie voor staat.

Pro-actief personeelsbeleid

Het is ook verstandig om het personeelsbeleid onder de loep te nemen als je een veilig en prettig werkklimaat voor LHBTIQA+-werknemers wilt creëren. Heeft jouw organisatie bijvoorbeeld al nagedacht over de volgende vragen?

  • Is onze dresscode wel genderinclusief?
  • Biedt onze organisatie transitieverlof aan transgenderpersonen?
  • Kan een collega altijd gebruik maken van het toilet dat bij diens genderidentiteit past?
  • Hoe gaan we om met verlof na het krijgen van een kind door roze koppels of regenbooggezinnen?

Zelfs als deze vraagstukken op dit moment niet actief binnen jullie organisatie spelen, is het verstandig om nu alvast pro-actief te bedenken hoe je hiermee om wilt gaan en dat vast te leggen in het personeelsbeleid. Zo zijn jullie voorbereid op eventuele toekomstige vragen, en laat je aan LHBTIQA+-werknemers zien dat jouw organisatie oog voor hen heeft.

Ongewenst gedrag

Ondanks alle inspanningen kan ongewenst gedrag jegens LHBTIQA+’ers ook binnen jullie organisatie voorkomen. Leg in het personeelsbeleid vast wat ongewenst gedrag is en welke consequenties dergelijk gedrag heeft. Daarbij is het goed om zo concreet mogelijk te zijn: noem niet alleen discriminatie en pesten, maar besteed ook aandacht aan sociale uitsluiting en veelvoorkomende (soms ook onopzettelijke) subtiele beledigingen en vernederingen.

Het helpt om concrete voorbeelden te geven, zodat je werknemers duidelijk maakt wat voor soort gedrag ongewenst en onacceptabel is. En vertoont een werknemer toch zulk gedrag, grijp dan direct in met de vastgestelde sanctie om herhaling te voorkomen en duidelijk te maken dat uw organisatie ongewenst gedrag jegens LHBTIQA+’ers niet tolereert.

Wat levert een inclusief personeelsbeleid op?

In een werkomgeving waarin allerlei verschillende soorten mensen zich prettig voelen, komen de eigenschappen en talenten van jullie werknemers het beste tot hun recht. Een fijne en inclusieve werkomgeving voor iedereen, met inbegrip van LHBTIQA+’ers, bevordert creativiteit en productiviteit, zorgt voor minder uitval en personeelsverloop, en vergroot de aantrekkingskracht als werkgever. Kortom: een divers personeelsbestand maakt je organisatie sterker.