Bron

WNPF, Kunstenbond

Eenmalige uitkering voor medewerkers poppodia en -festivals

17 november 2022

Werknemers in de popsector krijgen dit jaar een eenmalige uitkering van €1100,- ter compensatie van het verlies aan koopkracht als gevolg van inflatie. De Werkgeversvereniging Poppodia- en Festivals (WNPF) en de Kunstenbond zijn dat vandaag overeengekomen.

Met deze bijdrage beogen werkgevers een substantiële bijdrage te leveren aan het besteedbare inkomen van de medewerkers die onder de werkingssfeer van de cao-NPF vallen. Deze afspraak wordt als een addendum toegevoegd aan de huidige cao die nog loopt tot eind 2023. Medewerkers in lagere salarisschalen zullen hierdoor relatief meer worden gecompenseerd.

Werkgevers zagen dat de in de cao afgesproken indexatie voor 2022 geen recht deed aan de prijsontwikkeling van afgelopen jaar. In overleg met sociaal partner Kunstenbond is besloten over te gaan tot gedeeltelijke compensatie van het koopkrachtverlies waarmee werknemers op dit moment worden geconfronteerd. Hoewel de overheid een deel van het koopkrachtverlies zal compenseren nemen werkgevers van de bij de WNPF aangesloten poppodia en -festivals hier dus ook hun verantwoordelijkheid.

Een groot deel van de overheidsmaatregelen tot koopkrachtherstel zal pas in 2023 effect hebben. De WNPF en de Kunstenbond hebben hierom gemeend juist nu een eenmalige uitkering af te spreken. Het bedrag van €1100,-, dat onafhankelijk is van inschaling, zal nog dit jaar naar rato van dienstverband worden uitgekeerd. Medewerkers in lagere slarisschalen worden hierdoor relatief meer gecompenseerd.

De werkgevers staan zelf ook voor enorme uitdagingen; zo stijgen de kosten van zo’n beetje alles (energie, gages, horeca inkoop, inhuur personeel etc.), maar brengt het 1-op-1 doorbelasten in de ticket- en horecaprijzen ook risico’s met zich mee. De toekomst voor de sector is daarmee op z’n minst grillig te noemen. Toch menen WNPF en Kunstenbond dat deze eenmalige uitkering een broodnodige bijdrage is voor hen die live popmuziek mede mogelijk maken. Omdat bedrijfscontinuïteit voorop staat biedt de hardheidsclausule in het addendum werkgevers de mogelijkheid om, in goed overleg met de personeelsvertegenwoordiging, van deze afspraak af te wijken wanneer er door deze uitkering financiële problemen dreigen te ontstaan.