EU Commissie brengt nieuw pakket (SMEI) uit om coördinatie in EU tijdens crises te verbeteren

21 september 2022

De Commissie heeft op 19 september een nieuw pakket gepresenteerd met de naam Single Market Emergency Instrument (SMEI).

 • Zie hier het pakket SMEI
 • Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een noodinstrument voor de eengemaakte markt
 • Voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen ter vergemakkelijking van de levering en beschikbaarheid van crisisrelevante goederen in het kader van een noodsituatie op de interne markt
 • Voorstel voor een richtlijn tot invoering van noodprocedures voor de conformiteitsbeoordeling, vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht in het kader van een noodsituatie op de interne markt
 • Factsheet over het noodinstrument voor de interne markt
 • Noodinstrument voor de interne markt (SMEI) – Pearle*-bijdrage

Het SMEI is een nieuw kader voor crisisbeheer dat tot doel heeft het vrije verkeer van goederen, diensten en personen en de beschikbaarheid van essentiële goederen en diensten in geval van toekomstige noodsituaties te behouden.

Achtergrond
Dit nieuwe instrument komt er na recente oproepen van zowel het Europees Parlement als de Raad aan de Commissie om maatregelen te nemen met betrekking tot de noodzaak om de integriteit van de interne markt te beschermen in tijden van crisis.

De COVID-19-pandemie heeft inderdaad aangetoond dat een crisis de interne markt kan verstoren en versnipperen als er geen gecoördineerde antwoorden binnen de EU worden gegeven.

Alvorens het SMEI-pakket te publiceren, heeft de Commissie een raadpleging gehouden.

Reactie Pearle*(waar VNPF lid van is)
In reactie op de raadpleging van de Commissie benadrukte Pearle* het feit dat het voor onze sector van cruciaal belang is om niet nog een periode van sluiting te ondergaan zoals die waar we tijdens de COVID-19-pandemie mee te maken hebben gehad, aangezien deze langdurige gevolgen heeft gehad voor onze activiteiten.

Daarom was ons standpunt om de volgende instrumenten te implementeren in geval van een nieuwe crisis:

 1. wetgevingsinstrument(en) die kunnen worden geactiveerd om het vrije verkeer van personen, en in het bijzonder van alle werknemers in het kader van het verlenen van diensten, te waarborgen, en;
 2. een diepere en snellere coördinatie tussen de lidstaten en meer transparantie door het (de) wetgevingsinstrument(en) publiekelijk beschikbaar te stellen, zodat bedrijven zich tijdig kunnen voorbereiden.

Wat levert het op?
Het SMEI-pakket omvat twee verordeningen en één richtlijn in de vorm van voorstellen. Het stelt een alomvattende architectuur voor crisisrespons vast op basis van de volgende elementen:

 • een adviesgroep;
 • een raamwerk voor rampenplanning;
 • een kader voor waakzaamheid op de interne markt;
 • een kader voor de noodmodus van de interne markt.

SMEI-werking
Het SMEI functioneert in fasen, die overeenkomen met verschillende niveaus van impact op de interne markt:

 • Noodplanning: dit kader stelt de Commissie en de lidstaten in staat een coördinatie- en communicatienetwerk op te zetten om de paraatheid te vergroten;
 • Waakzaamheid: geactiveerd wanneer een dreiging door de Commissie wordt vastgesteld, kunnen de lidstaten en de Commissie zich volledig concentreren op het toezicht op de toeleveringsketens van geïdentificeerde, strategisch belangrijke goederen en diensten en op het opbouwen van strategische reserves in deze gebieden;
 • Noodmodus: indien geactiveerd, moet een zwarte lijst met verboden beperkingen worden gerespecteerd. Er zal ook een versterkt en snel toezicht op unilaterale beperkingen worden ingesteld. Onder buitengewone omstandigheden zal de Commissie de bevoegdheid hebben om gerichte informatieverzoeken te doen aan marktdeelnemers en hen te vragen om bestellingen met prioriteitsclassificatie voor crisisrelevante producten te accepteren.

Voor een snel overzicht van de werking van het MKB wordt verwezen naar het factsheet die door de Commissie is opgesteld.

SMEI functioneren op het gebied van dienstverlening
In de interne markt wordt sterk de nadruk gelegd op "diensten van strategisch belang" en "crisisrelevante diensten". Hoewel deze noties het cultuurgebied niet expliciet uitsluiten, is het onwaarschijnlijk dat het er deel van uitmaakt.

Deze diensten zullen hoogstwaarschijnlijk de volksgezondheidssector of de openbare veiligheid omvatten (voor meer informatie, zie artikel 3, leden 4, 5 en 6 van de voorgestelde verordening).

Als deze verordening echter wordt aangenomen, zou dit voor de lidstaten verplichtingen creëren om geen maatregelen te nemen die de interne markt zouden kunnen verstoren, tenzij de essentie van de crisis ertoe dwingt deze te nemen.
Zo zullen de lidstaten zoveel mogelijk worden beperkt om diensten te beperken (zie voor meer informatie artikel 17 van de voorgestelde verordening).

Het zou de lidstaten ervan moeten weerhouden maatregelen te nemen die onze activiteiten beperken, zoals die zijn genomen tijdens de COVID-19-pandemie.

Wat komt er hierna?
Voordat deze voorstellen in werking treden, moeten ze worden besproken en aangenomen door de medewetgevers, namelijk het Europees Parlement en de Raad.

 

 

 

 

Referentie

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een noodinstrument voor de eengemaakte markt

 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen ter vergemakkelijking van de levering en beschikbaarheid van crisisrelevante goederen in het kader van een noodsituatie op de interne markt

 

Voorstel voor een richtlijn tot invoering van noodprocedures voor de conformiteitsbeoordeling, vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht in het kader van een noodsituatie op de interne markt

 

Factsheet over het noodinstrument voor de interne markt

 

Noodinstrument voor de interne markt (SMEI) – Pearle*-bijdrage

 

 

Wil meer weten?

Neem contact op!

 

Anita Debaere Silke Lalvani

 anita@pearle.eu silke@pearle.eu

Meer over Commission releases a new package (SMEI) to enhance coordination in the EU in time of crisis The news The Commission presented on 19 September a new package named Single Market Emergency Instrument (SMEI). The SMEI is a new crisis governance framework that aims to preserve the free movement of goods, services and persons and the availability of essential goods and services in the event of future emergencies. The background This new tool arrives after both the European Parliament and the Council recent calls to the Commission to take actions as regards the necessity to protect the integrity of the Single Market in time of crisis. Indeed, the COVID-19 pandemic showed that a crisis could disrupt and fragment the Single Market if no coordinated answers were given within the EU. Before publishing the SMEI package the Commission undertook a Consultation. Pearle*'s position In response to the Consultation from the Commission, Pearle* underlined the fact that it is crucial for our sector not to undergo another period of closure such as the one we suffered from during the COVID-19 pandemic as it has had long-lasting repercussions on our activities. Therefore, our position was to implement the following tools in case of new crisis: (a) legislative instrument(s) which can be activated to ensure free movement of persons, and in particular of all workers in the context of provision of services, and; (b) a deeper and swifter coordination between Member States and more transparency by making available the legislative instrument(s) publicly so that businesses can prepare in a timely manner. What does it deliver? The SMEI package includes two Regulations and one Directive in the form of Proposals. It establishes a comprehensive crisis-response architecture based on the following elements: • an advisory group; • a framework for contingency planning; • a framework for Single Market vigilance mode; • a framework for Single Market emergency mode. SMEI functioning The SMEI functions in stages, corresponding to different levels of impact to the Single Market: • Contingency planning: this framework enables the Commission and the Member States set up a coordination and communication network to increase preparedness; • Vigilance mode: triggered when a threat is identified by the Commission, it allows the Member States and the Commission altogether to focus on monitoring supply chains of identified, strategically important goods and services as well as on building up strategic reserves in these areas; • Emergency mode: when activated, a blacklist of prohibited restrictions will have to be respected. Reinforced and rapid scrutiny of unilateral restrictions will also be put in place. Under extraordinary circumstances, the Commission will hold the power to issue targeted information requests to economic operators and to ask them to accept priority rated orders for crisis-relevant products. For a quick overview of the SMEI functioning, please refer to the Factsheet prepared by the Commission. SMEI functioning as regards services A strong focus is given to “services of strategic importance” and “crisis-relevant services” in the Single Market. Although these notions do not explicitly exclude the culture area, it is unlikely to be part of it. These services will most likely include the public health sector or the public safety for instance (for further information, please refer to Articles 3(4), (5) and (6) of the proposed Regulation). However, if this Regulation is adopted, it would create obligations for the Member States not to take actions that could disrupt the Single Market unless the very essence of the crisis imposes to take them. Thus, Member States will be restrained as much as possible to restrict services (for further information, please refer to Article 17 of the proposed Regulation). It should hinder Member States from taking measures limiting our activities, as the ones taken during the COVID-19 pandemic. What is coming next? Before entering into force, these Proposals will have to be discussed and adopted by the co-legislators, namely the European Parliament and the Council. Reference Proposal for a Regulation establishing a Single Market Emergency Instrument Proposal for a Regulation for the laying down measures to facilitate the supply and availability of crisis-relevant goods in the context of a Single Market emergency Proposal for a Directive introducing emergency procedures for the conformity assessment, adoption of common specifications and market surveillance in the context of a Single Market emergency Factsheet on the Single Market Emergency Instrument Single Market Emergency Instrument (SMEI) – Pearle* Contribution Want to know more? Get in touch! Anita Debaere Silke Lalvani anita@pearle.eu silke@pearle.eu

Coronavirus (COVID?19)

Haal de nieuwste informatie op

Feedback sturen

Zijvensters

Tekenlimiet van 5.000. Gebruik de pijlen om meer t