Financiële verantwoording ANBI tijdig publiceren

16 juni 2022

Een belangrijke verplichting voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is de publicatieplicht. Een ANBI moet de financiële gegevens over het boekjaar 2021 vóór 1 juli 2022 publiceren.

Voor het verkrijgen van de ANBI-status moet je organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit betekent onder andere dat je organisatie zich voldoende moet inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk mag hebben. Daarnaast is het erg belangrijk dat je organisatie tijdig bepaalde gegevens openbaar maakt. De financiële verantwoording van de ANBI over het boekjaar is een belangrijk onderdeel van de publicatieplicht.

Normale termijn voor publicatieplicht ANBI
Om aan deze verplichting te voldoen moet uw organisatie de gevraagde gegevens publiceren op een publieke website. Hiervoor geldt een termijn van 6 maanden na afloop van het boekjaar. Dit houdt in dat uw organisatie de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting over het boekjaar 2021 vóór 1 juli 2022 moet publiceren.

Nieuwe regel voor publicatieplicht grote ANBI’s
Voor grote ANBI’s geldt sinds 1 januari 2021 een nieuwe regel. Deze organisaties moeten voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren. Dit geldt als een organisatie:

  • in het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten in het betreffende boekjaar meer dan € 100.000 bedragen;
  • in het betreffende boekjaar wel actief geld of goederen werft onder derden en de totale baten in het betreffende boekjaar meer dan € 50.000 bedragen.

Tot 1 januari 2021 had jeorganisatie voor deze publicatieplicht alle vrijheid, maar dat is dus veranderd. De standaardformulieren zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.