Financiële verantwoording vóór 1 juli openbaarmaken

25 juni 2019

Om de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) te behouden, moet je blijven voldoen aan de voorwaarden. Eén van die verplichtingen is dat je jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording moet publiceren. Je organisatie moet de financiële gegevens over 2018 dus vóór 1 juli 2019 openbaar maken.

Voor het verkrijgen van de ANBI-status moet uw organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit betekent onder andere dat een organisatie zich voldoende moet inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk mag hebben. Daarnaast is het erg belangrijk dat de organisatie tijdig bepaalde gegevens openbaar maakt. De financiële verantwoording van je organisatie is een belangrijk onderdeel van de publicatieplicht.

Publiceren op publieke website

De financiële verantwoording houdt in dat een organisatie de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting over het boekjaar 2018 vóór 1 juli 2019 moet publiceren. Om aan deze verplichting te voldoen moet de organisatie de gevraagde gegevens publiceren op een publieke website. Dat kan een eigen website zijn of een gemeenschappelijke website van een brancheorganisatie. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan kan de Belastingdienst besluiten om de ANBI-status van je organisatie in te trekken. De organisatie kan daardoor niet langer profiteren van de fiscale voordelen.

Verbeteren van de publicatieplicht

Eind maart heeft staatssecretaris Snel van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de voorstellen om de giftenaftrek en de ANBI-regelingen te verbeteren. In deze brief is een voorstel opgenomen om te sleutelen aan de publicatieplicht. Er is een motie ingediend om standaard formats in te stellen voor de publicatieplicht en de reikwijdte uit te breiden. De standaarden zijn op dit moment al beschikbaar, maar wel op vrijwillige basis. De uitbreiding heeft betrekking op giften en donaties uit niet-EU-landen en giften uit onvrije landen. Het kabinet is al bezig met verschillende wetgeving op dit gebied zoals het wetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties.

Lees hier het volledige artikel.