Geen toezegging extra coronasteun zzp’ers | verslag debat coronasteun

9 december 2021

Minister Blok van Economische Zaken wil de coronavergoeding niet uitbreiden voor startende ondernemers en zzp'ers.

  • Zie hier het stenografisch verslag van het debat in de Tweede Kamer.

 

Moties

35420-425
Motie van de leden Graus en Van Haga verzoekt de regering een snellere openstelling van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) mogelijk te maken

35420-426
Motie van de leden Graus en Van Haga verzoekt de regering de omzetverliesdrempel te verlagen en getroffen ondernemers 100% van de lasten te vergoeden, waar en indien mogelijk per maand.

35420-427
Motie van de leden Graus en Van Haga verzoekt de regering het TVL-drempelpercentage te verlagen van 30% naar 15%

35420-428
Motie van de leden Graus en Van Haga verzoekt de regering zzp'ers niet achter te stellen, maar duidelijkheid en zekerheid te bieden door de duur van de Tozo zonder partnertoets (evenals TVL) te verlengen zo lang als noodzakelijk, doch minimaal tot medio 2022, en de mogelijkheden inzake vergoeding gelijk te stellen aan die van de NOW.

35420-429
Motie van de leden Graus en Van Kent verzoekt de regering de getroffen ondernemers met gezwinde spoed middels een ruimhartige omzetdervingsregeling tegemoet te komen.

35420-430
Motie van de leden Nijboer en Maatoug verzoekt de regering het besluit afschaffen zoektermijn voor jongeren t/m 27 jaar te verlengen.

35420-431
Motie van het lid Nijboer c.s. verzoekt de regering gemeenten aan te sporen de vangnetregeling voor flexwerkers, de TONK, weer open te stellen en daarvoor ook middelen beschikbaar te stellen.

35420-432
Motie van het lid Nijboer c.s. verzoekt het kabinet voor deze groepen (ondernemers waaronder zzp'ers die zwanger of ziek) individueel te kijken of er een andere maatstaf te bepalen is waardoor alsnog compensatie gegeven kan worden.

35420-433
Motie van het lid Nijboer c.s. verzoekt het kabinet voor de culturele sector de steunmaatregelen te verruimen, en de Kamer hierover nader te informeren.

35420-434
Motie van het lid Romke de Jong c.s. verzoekt het kabinet deze middelen, in de context van de aangescherpte maatregelen en generieke steun, aan te vullen indien in Q1 blijkt dat deze middelen zijn uitgeput terwijl er nog steeds behoefte aan is.

35420-435
Motie van de leden Van Haga en Graus verzoekt de regering de invorderingsrente op openstaande belastingschulden tot 1 januari 2024 op 0,01% te houden.

35420-436
Motie van de leden Van Haga en Graus verzoekt de regering het subsidiepercentage van de NOW 5 te verhogen van 85% naar 100%

35420-437
Motie van de leden Van Haga en Smolders verzoekt de regering te onderzoeken hoe bij de openstelling van de NOW het salaris van de dga ook gecompenseerd kan worden.

35420-438
Motie van het lid Van Haga verzoekt de regering met een langetermijnperspectief te komen waarin duidelijk wordt wat ondernemers per situatie in de toekomst kunnen verwachten en waarin wordt ingegaan op het ondersteunen van ondernemers na corona.

35420-439
Motie van het lid Aartsen c.s. verzoekt de regering om te komen met een aparte TVL-startersregeling voor alle ondernemers die tussen 1 juli 2020 en 30 september 2021 zijn ingeschreven in het Handelsregister, en hierover de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren.

35420-440
Motie van het lid Aartsen c.s. verzoekt de regering om te komen met een extra uitvoeringsplan om de uitvoering van de steunpakketten te verbeteren, en daarvan een topprioriteit te maken.

35420-441
Motie van het lid Van Kent verzoekt de regering het bestaande garantiefonds voor evenementen ten minste door te laten lopen tot het derde kwartaal van 2022, zodat organisatoren hun voorbereidingen voor komend jaar kunnen doorzetten.

35420-442
Motie van het lid Van Kent c.s. verzoekt de regering om een regeling te treffen voor zzp'ers vergelijkbaar met de Tozo, maar zonder een partnertoets.

35420-443
Motie van de leden Amhaouch en Kuiken verzoekt de regering op korte termijn het overleg met sociale partners opnieuw op te pakken en te bezien hoe een gezamenlijk perspectief kan bijdragen aan een bestendige aanpak van de coronacrisis, en dit overleg structureel voort te zetten.

35420-444
Motie van de leden Amhaouch en Palland verzoekt de regering kennis te nemen van de coronaresolutie van de EUREGIO-Raad, hierover met grensregio's en -gemeenten in gesprek te gaan, te verkennen hoe problemen als gevolg van verschillen in coronaregels zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen, en de Kamer voor Q1 2022 te informeren.

35420-445
Motie van de leden Amhaouch en Van Haga verzoekt de regering met de kermissector en (kermis)gemeenten in gesprek te gaan en te verkennen wat nodig is om de kermistraditie en -cultuur te behouden voor de toekomst, en de Kamer hierover in Q1 2022 te informeren.

35420-446
Motie van het lid Van Baarle verzoekt de regering om opnieuw in gesprek te treden met lease- en verzekeringsmaatschappijen teneinde coulance voor taxichauffeurs die in de knel zijn geraakt te laten bieden.

35420-447
Motie van de leden Grinwis en Maatoug verzoekt de regering om in overleg met gemeenten te treden om te komen tot verlenging van de verruimde regels voor de Bbz voor in ieder geval het eerste kwartaal van 2022.

35420-448
Motie van het lid Maatoug c.s. verzoekt de regering een vangnetregeling voor de culturele sector uit te werken voor zzp'ers en flexwerkers, die kunnen aantonen dat opdrachten zijn weggevallen, en die aantoonbaar op geen enkele andere manier aanspraak kunnen maken op compensatie of doorbetaling van hun werk- of opdrachtgevers.

zzp'ers
Het demissionaire kabinet is vooralsnog niet bereid het coronasteunpakket verder uit te breiden voor startende ondernemers en zzp'ers. Hoewel een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat deze groepen nu onvoldoende worden geholpen.

Demissionair minister Blok van Economische Zaken zette woensdag tijdens het debat over de coronasteun de hakken in het zand bij de wens van de Kamer om meer te doen voor starters. 'We hebben het nu over starters die zijn gestart in de coronaperiode', aldus Blok. 'Dat is echt anders dan de vorige startersregeling voor mensen die corona niet hadden kunnen voorzien.'

Het kabinet trekt al miljarden uit om ondernemers te compenseren voor de schade die zij lopen door de sinds drie weken opnieuw geldende coronabeperkingen, zoals de avondsluiting van horeca, winkels en sportscholen. Dat geld gaat vooral naar een loonkostensubsidie waarmee bedrijven salarissen kunnen doorbetalen (NOW), en naar een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL).

30% minder omzet
Ondernemers die dit jaar zijn begonnen met hun bedrijf komen niet in aanmerking voor die vaste lasten vergoeding. Daarvoor moeten ondernemers kunnen aantonen dat zij tenminste 30% minder omzet draaien dan in de referentieperiode. Starters bestonden in die periode nog niet en kunnen dat dus niet.

Coalitiefracties VVD, D66, CDA en ChristenUnie vinden dat eigenlijk onverteerbaar. 'Corona is geen ondernemersrisico', aldus VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. 'Heel veel ondernemers zijn afgelopen zomer gestart, niet wetende dat dit op hen af zou komen. Ik vind dat, als de overheid zegt "uw zaak wordt gesloten", daar een fatsoenlijke steun tegenover moet staan, ook voor mensen die in die periode zijn gestart.'

Blok voorziet echter grote uitvoeringsproblemen als de circa 260.000 ondernemers die afgelopen jaar startten, alsnog een beroep op de TVL mogen doen. Daarvan moet bijvoorbeeld eerst uitgezocht worden welk deel echt nieuwe bedrijven zijn, en geen dochterondernemingen of thuiswerkende zzp'ers die niet in aanmerking komen.

'Als wij zouden proberen dat in de TVL in te voeren, dan lukt het zeker niet om op tijd uit te betalen', aldus Blok. Dat dupeert ook andere ondernemers die een beroep doen op de regeling. 'Ik wil de Kamer in ieder geval heel dringend vragen om het niet te doen.'

Mogelijk aparte regeling
Onder forse druk van de Tweede Kamer deed de minister van Economische Zaken wel de toezegging te kijken of er volgend jaar alsnog een aparte coronasteunregeling voor startende ondernemers kan komen, buiten de de TVL om. Hij wilde echter niet beloven dat zo'n regeling er daadwerkelijk komt. 'Ik vind dat het mijn taak is om te schetsen hoe groot en complex die regeling is en dat die extreem ingewikkeld wordt in de uitvoering', aldus Blok. Hij waarschuwde dat die 'heel veel capaciteit gaat vragen en fraudegevoelig is.'

Ook op het vangnet voor zzp'ers klonk kritiek in de Kamer. Want de loonsubsidie voor werknemers, de NOW, is terug, maar de inkomenssteun voor zzp'ers, de Tozo, niet. Zij kunnen wel een beroep doen op de bijzondere bijstand voor zelfstandigen, onder een soepeler regime. In ieder geval tot 1 januari geldt bijvoorbeeld geen vermogenstoets en er is de mogelijkheid om de steun met terugwerkende kracht aan te vragen. Daarmee is de Bbz volgens staatssecretaris Wiersma 'de facto' gelijk aan de Tozo.

De ChristenUnie wil dat zzp'ers wel nu al de zekerheid krijgen dat deze versoepelde Bbz ook na 1 januari blijft gelden. Kamerlid Pieter Grinwis verwacht, vooruitlopend op de coronapersconferentie van volgende week, dat er ook in het nieuwe jaar nog coronabeperkingen zullen zijn waar zzp'ers omzet door mislopen. Wiersma wilde dat woensdag nog niet toezeggen. Hij wacht eerst de persconferentie van volgende week af.