Infosessie ‘Circulaire Waterketens’ Zwarte Cross

1 juni 2024

Tijdens de Zwarte Cross van 18 tot en met 21 juli, start de testfase met pilots voor kansrijke oplossingen en innovaties op het gebied van circulaire waterketens.

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn & IJssel, Vitens en Zwarte Cross zijn in het kader van de Green Deal Circular Festivals een meerjarig samenwerkingsproject gestart, gericht op het opschalen van circulaire waterketenoplossingen voor en vanuit evenementen.

De inzichten worden benut voor de volgende fase van het project, namelijk de opschaling en uitrol van oplossingen, ook naar andere evenementen en andere sectoren.

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

De aanleiding voor dit samenwerkingsproject is de uitdaging van festivals zoals Zwarte Cross om de stap te maken naar inzet van circulaire waterketenoplossingen, als onderdeel van de transitie naar duurzame en circulaire evenementen. In dit artikel lees je meer over deze uitdagingen en oplossingen.

Festivals zijn hierin niet uniek. Vele evenementen en sectoren in Nederland (en Europa) staan voor een grote wateropgave. Vooral de waterkwaliteitsopgave van oppervlaktewateren is hierin urgent, met oog op aangescherpte regelgeving in 2027:  Kaderrichtlijn Water. Daarnaast moeten we zuiniger omgaan met gebruik van drinkwater om te kunnen omgaan met toenemende watertekorten als gevolg van klimaatverandering. Circulaire waterketenoplossingen bieden kansen voor zowel de waterkwaliteitsopgave als voor hergebruik van water. Tegelijk staan verschillende uitdagingen de grootschalige uitrol van innovatieve oplossingen in de weg, waaronder regelgeving. Met dit project willen de partners samen opschalingsgericht aan de slag met kansrijke oplossingen en innovaties. Dit jaar testen op Zwarte Cross, en de inzichten richting 2025 en verder benutten om sneller op te kunnen schalen en oplossingen uit te rollen naar andere evenementen en sectoren. Hierbij biedt Zwarte Cross een unieke kans om het publiek mee te nemen in nieuwe oplossingen waar iedereen mee te maken zal krijgen.

De samenwerkende partners nodigen je graag uit voor de online informatiesessie op 25 juni 10.00-11.00. Tijdens deze sessie geven we antwoord op de volgende vragen:

  • ⁠ ⁠Kaderrichtlijn Water (KRW), wat houdt de richtlijn in?
  • ⁠ ⁠Tot welke uitdagingen leidt KRW?
  • ⁠ ⁠Welke festival-gerelateerde kenmerken leiden tot een risicogroep i.h.k.v. KRW?
  • ⁠ ⁠Hoe kom je erachter of jouw festival wel / niet een uitdaging heeft vanuit de KRW?

Aanmelden voor de infosessie en deelname aan het kennisnetwerk rondom dit programma kan via dit formulier.