IPO vraagt aandacht voor regionale kansen nieuw cultuurbestel

28 februari 2019

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de provinciale rol in cultuurbeleid onder de aandacht gebracht bij de Raad voor Cultuur. Ook Poppunt Overijssel wordt genoemd in deze brief. Hiermee wil zij laten zien dat cultuurbeleid van de provincies niet op zichzelf staat, maar dat meerwaarde ligt in de samenhang en synergie tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid. Het IPO wil hiermee aanhaken bij de adviesaanvraag van de minister van OCW over nieuw cultuurbeleid voor 2021-2024.

Het cultuurbeleid van de provincies staat niet op zichzelf; de meerwaarde ligt in de samenhang tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid, evenals synergie met andere beleidsvelden zoals het sociaal domein, vrijetijdseconomie, duurzaamheid en energietransitie. Beleid van de verschillende overheden binnen en buiten de provincies en de daarbinnen gelegen regio's moet elkaar aanvullen en niet in de weg zitten.

Samenwerking
Juist de provincies spelen een belangrijke rol in het coördineren, ontwikkelen, verbinden en het verbreden van het culturele ecosysteem, zeker binnen de provinciale grenzen. Gemeenten maken beleid in eerste instantie voor de eigen inwoners. De provincie kan daar in samenwerking met de lokale overheden een plus op geven ten behoeve van het provinciale ecosysteem en samenwerking in de provincie stimuleren en coördineren.

Niet alleen om schaalvergroting te bevorderen, maar ook voor inhoudelijke verdieping.

Culturele regio’s
Momenteel zijn er veel ontwikkelingen gaande in de cultuursector. Afgelopen jaar hebben zich culturele regio's gevormd in het land. Regio's waarin nauwe samenwerking is gezocht met de cultuursector en de verschillende overheden.

De aandacht die is ontstaan voor deze culturele regio's ondersteunt IPO van harte; juist in een regionale context kan recht worden gedaan aan de kwaliteit van de infrastructuur en de waarde ervan voor de regio en maatschappij. De samenhang en verbinding binnen de regio wordt hierdoor bevorderd, evenals de samenhang met het landelijk beleid.

Het IPO wil graag het gesprek voeren met het rijk en de gemeenten over het nieuwe cultuurbeleid.

De volledige brief van het IPO aan de Raad voor Cultuur is hier te lezen.