Kamerbrief preventie gehoorschade

17 december 2021

Met deze brief informeert staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer over in gang gezette activiteiten voor de preventie van gehoorschade door versterkte muziek.

  • Zie hier de Kamerbrief Preventie gehoorschade.
  • Zie hier de Rapportage preventie gehoorschade.
  • En hier de Adviesaanvraag preventie gehoorschade.

Via het convenant preventie gehoorschade is de VNPF nauw verbonden aan dit dossier.

Verkenning van een zorgplicht voor aanbieders van versterkte muziek
Te vaak, te lang luisteren naar te harde versterkte muziek kan leiden tot gehoorschade. Eenmaal opgelopen gehoorschade is onomkeerbaar. Bij ouder worden leidt een opeenstapeling van gehoorschade tot gehoorverlies. Onbehandeld gehoorverlies leidt tot eenzaamheid en heeft een negatieve invloed op de gezondheid, cognitie en sociale participatie.
Op 18 december 2020 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek van Berenschot naar de vormgeving van wetgeving voor maximumgeluidsnormen in Nederland en het toezicht op de naleving hiervan.

Daarbij informeerde hij de Kamer hoe een zorgplicht voor alle aanbieders van versterkte muziek de werking van het Derde Convenant Preventie Gehoorschade zou kunnen versterken.

Tevens gaf hij aan een zorgplicht verder te willen verkennen, zodat een volgend kabinet daar een besluit over kan nemen.

Bij deze brief bied de staatssecretaris deze nadere verkenning aan. In het rapport Preventie Gehoorschade Aanpak problematische blootstelling versterkte muziek verkent Berenschot de mogelijkheden en proportionaliteit van een zorgplicht. Het rapport begint met een visiedocument van experts over de omvang en ernst van de problematische blootstelling aan versterkte muziek, de mate waarin het ontbreken van een maximumgeluidsnorm hiervan de oorzaak is en de laatste trends in geluidsniveaus en gedrag van het publiek. Aan de hand hiervan is een viertal scenario's opgesteld:

  1. Doorontwikkeling van het Derde Convenant
  2. Zorgplicht met een blijvende rol voor het Derde Convenant
  3. Zorgplicht met aanvullende regels over risicoanalyses en beheersmaatregelen
  4. Zorgplicht voor gemeenten.

Deze scenario's zijn getoetst op proportionaliteit en draagvlak in een gespreksronde met verschillende stakeholders waaronder de convenantpartners, zoals de VNPF. Vervolgens zijn twee scenario's  uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Dit zijn:

  1. de voortzetting en versterking van het convenant zonder zorgplicht en
  2. de invoering van een wettelijke zorgplicht, mét behoud van het convenant en decentrale toezicht & handhaving.

Stand van zaken uitbreiding bij convenant aangesloten sectoren
Het huidige convenant preventie gehoorschade wordt uitgebreid met een tweetal relevante stakeholders. Het gaat om OSAT (Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek) en de BesteSchoolfeesten.nl. Een mededeling van toetreding zal begin volgend jaar in de Staatscourant worden gepubliceerd.

GR adviesaanvraag
Het beleid voor de preventie van gehoorschade heeft zich vooral ontwikkeld rondom voortschrijdende praktische mogelijkheden om de negatieve gevolgen van blootstelling aan te hard geluid aan te pakken. De staatssecretaris heeft de Gezondheidsraad gevraagd hem te adviseren óf en welke weging van interventies ter preventie van gehoorschade kan worden gemaakt op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten op dit terrein. De Gezondheidsraad verwacht dit advies in oktober 2022 uit te brengen.
Dit advies zal samen met de resultaten van het bijgevoegde rapport van Berenschot belangrijke input zijn voor het vervolgbeleid op het gebied van gehoorschade.