Kunstenbond zoekt lid Raad van Advies

9 september 2021

Binnen de Kunstenbond bestaat per 15 november een plek in de Raad van Advies. Waarom niet iemand uit de popsector?

Achtergrond
De Kunstenbond is dé vakbond die de belangen behartigt voor alle mensen die werken in de culturele en de creatieve sector. De kunstenbond is een vereniging met 7000 leden. De vereniging kent een verenigingsbestuur en 5 vakgroepen. De werkorganisatie heeft 18 professionals die samen met de vereniging met veel passie werken aan de doelstellingen van de bond:

 • Fair Pay: een eerlijke beloning voor de werkenden in de culturele en creatieve sector
 • Fair Share: een eerlijke beloning voor de artistieke prestatie
 • Fair Chain: de koek wordt binnen de keten eerlijk verdeeld

De Kunstenbond jaagt daarom op diverse niveaus, vele onderwerpen aan en zijn dus vaak in beeld als het gaat om het behartigen van de belangen van werkenden in de sector. Juist nu de sector in de brand staat, is het gezicht naar buiten van groot belang!

De Kunstenbond voert een doorlopende lobby voor de sector om de structurele onderbetaling in de sector te stoppen, de Kunstenbond onderhandelt voor mensen in loondienst met werkgevers over cao’s en sociale plannen, de Kunstenbond werkt aan het verbeteren van de positie van zelfstandigen en nog veel meer. Het juridisch kantoor van de Kunstenbond biedt hulp bij een geschil met de opdrachtgever of voor het checken van contracten. De Kunstenbond maakt onderdeel uit van de Creatieve Coalitie en heeft posities in diverse rechtenorganisaties om zo nog meer invloed uit te kunnen oefenen op de belangen van hun achterban.

Wil je meer weten over de vereniging en hun werk, klik dan hier.

Wat speelt er?
De situatie in de sector is schrijnend. Met de Coronacrisis is dit explicieter naar voren gekomen en is de situatie nog meer verslechterd. De sector en de Kunstenbond komt regelmatig in de media. Juist nu is het van groot belang om deze positie te verankeren en te versterken. De Kunstenbond zet deze expertise graag in, samen met de Creatieve Coalitie.

Doelstellingen Raad van Advies
De Raad van Advies is een klankbord van ervaren en betrokken buitenstaanders die de organisatie kunnen ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen. De Raad van advies brengt kennis, expertise en een netwerk in en kan helpen met het sturen op strategische doelstellingen, positionering en financiële cijfers. De beslissingsbevoegdheid blijft in handen van de vereniging en directie. De reden om een Raad van Advies in te stellen is ervoor te zorgen dat onafhankelijke derden vanuit hun specifieke expertise en hun affiniteit met de sector zorgen voor versteviging van de belangenbehartiging in de creatieve-? en culturele sector.

Wat vraagt en biedt de Kunstenbond?
De huidige Raad van Advies treedt na een periode van 4 jaar, op 15 november 2021, af. Binnen de huidige Raad zijn er 2 leden die voor de volgende zittingstermijn beschikbaar zijn. Om de kennis binnen de Raad van Advies te behouden is er voor gekozen om op 15 november 3 kandidaten aan de ledenraad voor te dragen voor de benoeming van Lid Raad van Advies. Gedurende de zittingsperiode zal gekeken worden naar aanvulling, zodat er een evenwichtige samenstelling komt die goed aansluit bij de zittende leden en een “dakpansgewijze” rooster van aftreden kan ontstaan.

De Raad van advies functioneert overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in de statuten van de Kunstenbond. Hij is belast met gevraagd en ongevraagde advisering over strategische beleidsthema’s en daarmee de strategische agenda van de Kunstenbond. De ontwikkelingen in het veld, politiek, etc. zijn hierbij van belang. De adviezen zijn vrijblijvend maar van dien aard dat wanneer de adviezen niet opgevolgd worden, dit gemoveerd met de Raad van Advies besproken wordt. Het bestuur behoudt uiteindelijk de volledige verantwoordelijkheid voor het beleid en de taakuitvoering van de organisatie.

Enkele algemene punten van belang:

 • De Raad van Advies bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen en is divers samengesteld.
 • De Raad van Advies bestaat uit personen van wie de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid buiten twijfel staat.
 • De Raad van Advies wordt geleid door een ervaren voorzitter. De Raad benoemd zijn eigen voorzitter.
 • De Raad van Advies is een onbezoldigde functie en kent alleen een onkostenvergoeding.
 • De Raad van Advies wordt door de ledenraad benoemd voor de duur van 4 jaar en kan slechts 1 x herbenoemd worden.
 • De Raad van Advies adviseert aan het bestuur en is voor de directeur een klankbord (vice versa). De adviezen kunnen door het bestuur gedeeld worden met de vereniging.
 • Om effectief te kunnen adviseren vergadert de Raad van Advies minimaal 4 x per jaar en kan het gevraagd of ongevraagd noodzakelijk vinden vaker bijeen te komen.
 • Voor de benodigde faciliteiten wordt, in overleg met de Raad van Advies binnen redelijkheden en in het licht van de situatie in de sector, gezorgd.
 • Leden van de Raad van Advies hebben een geheimhoudingsplicht en tekenen daarvoor.

Profiel
Om een zo optimaal mogelijke samenstelling te krijgen van de Raad van Advies is de Kunstenbond nu op zoek naar een lid met de volgende kenmerken:

 • affiniteit met de doelstelling en functie van de Kunstenbond;
 • affiniteit met  en/of kennis van strategische vraagstukken, binnen de creatieve sector;
 • gevoel voor verhoudingen, voor humor en voor cultuur en creativiteit;
 • wil de rol van ambassadeur voor de culturele sector op zich nemen;
 • heeft het vermogen en attitude om het bestuur met raad en daad bij te staan;
 • heeft het vermogen om dat advies in teamverband met de collega’s van de RvA vorm te geven;
 • is integer, verantwoordelijkheidsgevoel en heeft een onafhankelijke opstelling;
 • heeft ervaring  met verenigingen en de governance die daarmee samenhangt;
 • is in staat uridische documenten te lezen, te interpreteren en toe te passen op de governance;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar.
 • heeft ervaring met juridische vraagstukken of een juridische achtergrond is aan te bevelen.

Interesse in deze uitdagende functie?
De Kunstenbond hecht waarde aan diversiteit en inclusiviteit. De Kunstenbond wil zich inzetten voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving waar uitsluiting tegen wordt gegaan. De Kunstenbond wil een organisatie zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. En daar maakt de Kunstenbond zich hard voor. Daarom worden mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, geboorteplaatsen, geloofsovertuigingen, (fysieke) uitdagingen, genders en seksuele voorkeuren uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
Ben je geïnteresseerd om samen aan de Kunstenbond te bouwen en wil je meer informatie, neem dan nu contact op met: Jurre Schreuder voorzitter Kunstenbond (06-?24880218), of Dieuwke van Dokkum, Bestuursondersteuner Kunstenbond (06-?28333385) of stuur voor 1 oktober je CV en motivatie op naar info@kunstenbond.nl.