Bron

Rijksoverheid

Laag btw-tarief naar 12%? Belastingen in maatschappelijk perspectief: bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel

12 februari 2024

Het rapport 'Belastingen in maatschappelijk perspectief' is door staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer gestuurd en heeft tot doel inzicht te bieden in een aantal belangrijke thema’s gekoppeld aan ons belastingstelsel.

Dit rapport van een ambtelijke werkgroep met een onafhankelijke voorzitter heeft als doel inzicht te bieden in de stand van zaken op de belangrijkste thema's van het belastingstelsel wat betreft knelpunten, stappen die daarop zijn gezet, uitdagingen en oplossingsrichtingen.

Het rapport geeft een technische uiteenzetting van de, volgens de staatssecretaris, belangrijkste knelpunten in het stelsel en de mogelijke oplossingsrichtingen voor die knelpunten. Het rapport beschrijft op hoofdlijnen mogelijke maatregelen die een volgend kabinet kan overwegen.

Meest gedetailleerd zijn deze maatregelen beschreven in de zogenaamde fichebundel die als bijlage bij het rapport is opgenomen (Bundel fichemaatregelen | Publicatie | Rijksoverheid.nl).

Verlaagd btw-tarief

Hierin zijn ook twee fiches opgenomen over de verlaagde btw-tarieven.

  1. Het eerste fiche herhaalt het eerdere kabinetsstandpunt waarin een nultarief op groente en fruit wordt afgeraden. Jammer.
  2. Het tweede fiche gaat over twee – mogelijk te combineren – maatregelen rond de tarieven (zie bladzijde 305 ev. van de bundel). ‘Gesproken’ wordt daar over het afschaffen van het verlaagde tarief op sierteeltproducten, logiesverstrekking en arbeidsintensieve diensten. Daarnaast (dan wel daarmee gecombineerd) wordt een algemene verhoging van het verlaagde tarief van 9% naar 12%

Nog geen wetsvoorstel

Het is belangrijk te realiseren dat geen van deze maatregelen op dit moment concreet voorligt in de vorm van een (wets)voorstel. Dat zal dit demissionaire kabinet ook in geen geval (meer) gaan doen. Het is dus aan het volgende kabinet om te bepalen of men deze suggesties overneemt. Uiteraard kan dat kabinet daar ook hele andere keuzes in maken.