Bron

rijksoverheid.nl, AWVN

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

24 april 2024

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaft. Het LIV was bedoeld als stimulans voor werkgevers om vaker mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden, maar draagt maar beperkt bij aan de kansen voor deze groep. Het geld dat vrijkomt doordat deze maatregel vervalt, wordt ingezet voor andere tegemoetkomingen voor werkgevers en compensatie voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Wat is het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Het LIV is een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor werkgevers die personeel met een laag inkomen in dienst hebben, waardoor hun loonkosten verminderen. In 2024 geeft het LIV een bijdrage van €0,49 voor elk uur dat een werknemer werkt, tot een maximum van €960 per werknemer per jaar. Het doel van het LIV was om werkgevers aan te moedigen om vaker mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan te nemen en te houden. Echter, blijkt dat deze regeling in de praktijk slechts beperkt helpt om de kansen voor deze groep te verbeteren.

Het geld dat vrijkomt door het vervallen van de LIV, wordt ingezet voor andere maatregelen. Het gaat dan om het structureel maken van het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak’ het verruimen van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap en compensatie voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Afbouw loonkostenvoordeel ouderen

Ook het loonkostenvoordeel voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben, wordt vanaf volgend jaar stapsgewijs afgebouwd. Dat houdt in dat het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd (per 1 januari 2025) en afgeschaft (per 1 januari 2026). Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 blijft het loonkostenvoordeel wel gewoon gelden.

Het kabinet kiest ervoor om werkgevers op andere manieren te stimuleren om oudere werknemers in dienst nemen. Zo blijft minister Van Gennip via diverse maatregelen uit de seniorenkansenvisie inzetten op een betere arbeidsmarktpositie voor 55-plussers.

Vrijgekomen middelen anders ingezet

Het geld dat vrijkomt met de afschaffing van het LIV wordt onder meer gebruikt voor het structureel maken van het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak’.
Ook is geld gereserveerd om de gevolgen van de afschaffing van het LIV voor sociaal ontwikkelbedrijven te verzachten. Gemeenten ontvangen vanaf 2025 compensatie voor het afschaffen van het LIV.

Verruiming loonkostenvoordeel herplaatsen werknemer met arbeidshandicap

Daarnaast worden vanaf volgend jaar de criteria verruimd van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap. Met de verruiming komen werkgevers in meer gevallen in aanmerking voor loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) ergens anders in het bedrijf.