Meer aandacht voor cultuureducatie dan voor cultuurparticipatie in de cultuurprofielen

7 maart 2019

Op verzoek van minister Van Engelshoven stelden vijftien regio’s cultuurprofielen op. Wat staat er in de profielen over cultuureducatie en cultuurparticipatie? En wat niet? Duidelijk is dat landelijk stimuleringsbeleid, zoals Cultuureducatie met Kwaliteit, de regionale samenwerking versterkt, aldus het LKCA.

Cultuureducatie als schoolvoorbeeld van regionale samenwerking

De aanzet tot regionale samenwerking is een belangrijk doel van de regioprofielen. Maar juist voor cultuureducatie is deze beginfase al lang voorbij. Met het landelijke stimuleringsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit en het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs leggen overheden, culturele instellingen en scholen al jaren verbindingen op lokaal en provinciaal niveau. Deze samenwerking past goed bij het denken in stedelijke regio’s en mede daardoor kreeg cultuureducatie een zeer prominente plek in de profielen.

Regio’s spreken de ambitie uit om deze samenwerkingsverbanden te verstevigen en uit te bouwen. Zo wil de regio Zwolle het bestaande Zwolse cultuureducatiemodel opschalen: wat kunnen de Zwolse cultuurinstellingen betekenen voor scholen in de regio en andersom de cultuurinstellingen in de regio voor de scholen in Zwolle?

Meer ambitie op cultuureducatie in het vo, vmbo en mbo

Vrijwel alle profielen noemen cultuureducatie als een van de kernthema’s. Velen wijden ook een concrete proeftuin aan cultuureducatie. Daarbij valt op dat de regio’s zich niet alleen richten op het primair onderwijs, maar ook op voortgezet onderwijs en (v)mbo. Zo wil de regio Flevoland nieuwe vormen van cultuureducatie voor het vmbo ontwikkelen, omdat de helft van de Flevolandse scholieren op het vmbo zit. En omdat de meeste jongeren in Rotterdam een mbo-opleiding volgen, wil Rotterdam cultuureducatie in het mbo stimuleren.

Lees hier het volledige artikel.