Bron

www.awvn.nl

Meer mogelijkheden voor overwerk bij vaste contracten

18 april 2024

Vanaf 1 januari 2025 zijn er meer mogelijkheden voor werknemers met een vast contact die willen overwerken. Dit vanwege een verruiming van de premiedifferentiatie in de WW.

Afgesproken is dat de grens voor uitzondering van de 30%-toets voor voltijdscontracten wordt verlaagd naar contracten met gemiddeld 30 uur per week. Inmiddels heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze nieuwe regeling in te voeren. De wijziging betekent een geschatte lastenverlichting van 15,5 miljoen euro voor werkgevers.

SER-arbeidsmarktpakket

Het kabinet heeft vorig jaar met de werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt die zorgen voor meer zekerheid voor werknemers en meer wendbaarheid voor bedrijven. Deze afspraken vloeiden voort uit het SER-arbeidsmarktpakket.

Een van de afspraken uit dit arbeidsmarktpakket is een verruiming van de regeling voor overwerk in de premiedifferentiatie in de WW. AWVN is blij met de invoering van dit onderdeel van het SER-arbeidsmarktpakket. Het betekent niet alleen een lastenverlaging voor werkgevers maar geeft werkgevers ook meer ruimte voor wendbaarheid.

Wat is de huidige situatie?

De premiedifferentiatie in de WW houdt in dat werkgevers een lagere WW-premie (Awf-premie) afdragen voor vaste contracten en een hogere Awf-premie voor flexibele contracten. Sinds 1 januari 2022 geldt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor werknemers met een vast contract die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Deze 30%-grens is niet van toepassing op dienstbetrekkingen voor 35 uur arbeid of meer per week (voltijds arbeidsovereenkomst volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek) is overeengekomen. Voltijds arbeidsovereenkomsten bieden immers al de door de regering gewenste zekerheid aan werknemers. Alle verloonde uren tellen mee voor de berekening  van de 30%-grens, ook uren waarvoor geen arbeid is verricht, zoals uitbetaalde vakantie en consignatie- en bereikbaarheidsdiensten die per uur worden vergoed.

Wat gaat er vanaf 2025 veranderen?

Afgesproken is dat de grens voor uitzondering van de 30%-toets voor voltijdscontracten wordt verlaagd naar contracten met gemiddeld 30 uur per week. Doordat de grens voor de uitzondering van de 30% herzieningssituatie naar beneden wordt bijgesteld valt een grotere groep werknemers onder de uitzondering.

Dat betekent dat werkgevers een grotere groep werknemers meer dan 30% extra kunnen laten werken zonder dat zij de lage Awf-premie hoeven te herzien naar de hoge Awf-premie. Zo ontstaat meer wendbaarheid binnen het vaste contract en zullen werkgevers minder vaak de premie hoeven te herzien. Anderzijds behouden deze werknemers door de ondergrens van gemiddeld meer dan 30 uur per week voldoende zekerheid.