Bron

AWVN

Minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek: Eerste Kamer akkoord

22 februari 2023

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon.

Na de recente verhoging van het minimumloon heeft de Eerste Kamer op 14 februari 2023 ingestemd met de invoering van een wettelijk minimumuurloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor gelijk. Voor werkgevers kan dit wederom tot extra financiële lasten leiden.

Wettelijk minimumuurloon gebaseerd 36-urige werkweek

De wet treedt vermoedelijk in werking per 1 januari 2024.
Nederland kent sinds 1969 een wettelijk minimumloon per maand. Het kan op dit moment verschillen of een werknemer daar 36, 38 of bijvoorbeeld 40 uur per week voor moet werken. Dit brengt met zich dat de ene werknemer een hoger minimumuurloon ontvangt dan de andere werknemer. Door de invoering van een wettelijk minimumuurloon, wordt het uurloon voor iedereen gelijk. Daarmee wordt ook beoogd de handhaving te vereenvoudigen.

Het wettelijk minimumuurloon wordt gebaseerd op een 36-urige werkweek. Dat betekent dat werknemers met een werkweek langer dan 36 uur een hoger minimumloon gaan ontvangen. Gevolg is ook dat de financiële lasten voor werkgevers omhoog kunnen gaan.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel hebben verschillende fracties hun zorgen geuit over de extra financiële lasten voor met name het MKB. In dat kader is de regering verzocht de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn. Daarbij dient mogelijke ruimte van UWV-fondsen te worden onderzocht. Of, en zo ja, tot welke gevolgen dat leidt is nog onduidelijk.

VNPF-leden moeten werknemers vanaf 21 jaar minstens het wettelijk minimumloon betalen. Voor jongere werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Voor werknemers van 13 en 14 jaar bestaat geen minimumjeugdloon. Je spreekt dan samen af hoe hoog het loon is.

De bedragen van het minimumloon en minimumjeugdloon

Bekijk de bruto bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. De hoogte van het bruto minimumloon voor jullie werknemer hangt af van het aantal uur dat de medewerker werkt. Werkt de werknemer parttime? Dan is het minimumloon evenredig lager.

Het minimumloon en het minimumjeugdloon worden elk half jaar (op 1 januari en 1 juli) aangepast. Je moet vanaf deze datums het salaris aanpassen van uw werknemer.

Wat is het verschil tussen bruto en netto minimumloon?

Het bruto minimumloon is het loon dat wettelijk is vastgelegd of in een arbeidsovereenkomst (cao).
Het netto minimumloon is het bedrag dat de werknemer op zijn bankrekening ontvangt (bruto minimumloon minus de loonheffingen). Het verschil tussen bruto en netto heeft te maken met de hoogte van de loonheffing. De loonheffing bestaat uit inkomstenbelasting en verzekeringspremies zoals de AOW en de WW. Jullie werknemer betaalt hier zelf aan mee.

Kosten inhouden op minimumloon

De werkgever houdt de wettelijke verplichte bedragen, zoals loonheffing en pensioenpremies, op het bruto minimumloon in. Je mag niet zomaar andere kosten inhouden op het minimumloon. Onder bepaalde voorwaarden mag je wel kosten voor huur en zorgverzekering inhouden. Jullie werknemer moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. Voor een werknemer met een arbeidsbeperking mag je meer kosten inhouden om te voorkomen dat deze persoon in de schulden raakt. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water en elektra. Ook hiervoor moet je werknemer schriftelijk toestemming geven.

Hoe gaat de betaling van minimumloon?

Het minimumloon moet je altijd via de bank betalen. Betaal je minder dan het minimumuurloon, dan kan je een boete of een dwangsom krijgen. Krijgt jullie  werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag je het bedrag boven het minimumloon op een andere manier betalen. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. Je kan dat bedrag bijvoorbeeld contant betalen, of in vakantiebonnen. Op de loonstrook zet je  het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon dat voor je werknemer geldt.

Voor welke werknemers geldt het minimumloon?

Het minimumloon geldt voor:

 • vast en tijdelijk personeel
 • oproepkrachten
 • payrollers
 • uitzendkrachten
 • buitenlands personeel
 • personeel van aannemers of onderaannemers
 • werkenden met een overeenkomst van opdracht (ovo) of een andere overeenkomst tegen beloning

Uitzonderingen op het minimumloon

 • Voor mbo’ers die voor je werken via de beroepsbegeleide leerweg (bbl) geldt het minimumloon bbl.
 • Er geldt geen minimumloon voor stagiairs die meelopen in jullie organisatie.
 • Voor medewerkers met een Wajong-uitkering kan je in sommige gevallen minder dan het minimumloon uitbetalen (loondispensatie bij Wajong-uitkering).
 • Betaal je jullie werknemers stukloon? Dan moet je hen gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor ieder gewerkt uur. Je moet een administratie opstellen waarmee je laat zien dat je het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat jullie medewerker werkt aan een opdracht.
 • Maken jullie werknemers extra uren (meerwerk)? Je moet hen gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor die gewerkte extra uren. Je moet dit in een administratie kunnen aantonen.

Wet- en regelgeving.

Ontdek hier de: