Modelovereenkomsten voor vrijwilligers en stagiairs

4 juli 2019

In de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector (2017) staan actiepunten om de arbeidsmarktpositie te verbeteren van mensen die werken in de kunst-, cultuur- en creatieve sector. De VNPF was aanjager van het agendapunt over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (blz. 51) en heeft dat agendapunt vertaald naar twee projecten. Dit heeft onder andere modelovereenkomsten voor vrijwilligers en stagiairs opgeleverd.

Onderzoek Boekmanstichting naar verdringing (project 1)

In het agendapunt wordt gesuggereerd dat in de kunst- en cultuursector op grote schaal verdringing plaatsvindt van betaalde krachten door vrijwilligers en stagiairs. VNPF heeft de Boekmanstichting gevraagd dit te onderzoeken en zij komt tot de conclusie dat dit niet zo eenvoudig is te stellen. Het rapport is bijgevoegd en de conclusies en aanbevelingen staan op pagina 29 en 30.

Modelovereenkomsten voor vrijwilligers en stagiairs (project 2)

Ook staat in het agendapunt dat het in de sector weleens ontbreekt aan duidelijke (formele) afspraken tussen een organisatie en de vrijwilliger of stagiair. Daarom hebben we als VNPF aan Stadhouders Advocaten de opdracht gegeven modelovereenkomsten voor vrijwilligers en stagiairs te ontwikkelen. Deze zijn hieronder te downloaden evenals een toelichting op de te gebruiken modelovereenkomsten.

N.B. Het is niet verplicht deze te gebruiken! Doe er wel je voordeel mee door ze naast de overeenkomst te leggen die je thans gebruikt.

Wat is de arbeidsmarktagenda?
In de Arbeidsmarktagenda staan actiepunten die de sector zélf kan oppakken om de arbeidsmarktpositie te verbeteren van mensen die werken in de kunst- en cultuursector. De actiepunten – of agendapunten – gaan over bijvoorbeeld het bundelen van HR-kennis en een verkenning naar een sectorbrede cao. Het bekendste agendapunt is het ontwikkelen van de Fair Practice Code. De minister van OCW heeft in 2017 Kunsten ’92 verzocht deze agenda samen met de sector op te stellen. Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de gehele kunst-, cultuur- en erfgoedsector. VNPF is lid van Kunsten ’92.

Waarom de arbeidsmarktagenda?
In de arbeidsmarktagenda staat vooral wat de sector zélf kan doen om de positie van werkenden (werknemers, zzp’ers, stagiairs, vrijwilligers) te verbeteren. Hieraan gingen onderstaande twee rapporten vooraf. Naar aanleiding van die twee rapporten heeft de minister van OCW in 2017 aan Kunsten ’92 gevraagd om samen met de kunst-, cultuur- en creatieve sector een arbeidsmarktagenda op te stellen.

Verkenning arbeidsmarkt culturele sector (2016)
In januari 2016 publiceerden de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur de Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. Volgens beide raden is de arbeidsmarktsituatie van de culturele sector zorgwekkend. De combinatie van dalende werkgelegenheid, een relatief hoge kans op werkloosheid, lage en dalende inkomens, een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers, het vaak niet verzekerd zijn voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en een geringe pensioenopbouw, maakt de positie van werkenden kwetsbaar. 

Passie gewaardeerd (2017)
Hierop volgde in april 2017 Passie gewaardeerd, een advies van de SER en de Raad voor Cultuur met concrete voorstellen hoe de hierboven geschetste situatie kan worden verbeterd. De voorstellen hebben betrekking op o.a. het vergroten van het verdienvermogen, het verbeteren van de inkomenszekerheid, bevorderen van scholing en het versterken van het overleg tussen werkgevers en vakbonden.

Vragen kun je stellen aan kees@vnpf.nl

Bekijk hier het Onderzoek Boekmanstichting Verdringing juni 2019

Download hier de Modelovereenkomst werkervaringsplaats

Download hier de Moedelovereenkomst stage

Download hier de Modelovereenkomst vrijwilliger

Bekijk hier het Advies

Bekijk hier de Handleiding modelovereenkomst stage

Bekijk hier de Handleiding modelovereenkomst werkervaringsplaats

Bekijk hier de Handleiding modelovereenkomst vrijwilliger