Moties aangenomen over festivals, programmeringsruimte en toegankelijkheid concerten

29 november 2018

Naar aanleiding van het overleg in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting 2019 zijn op 27 november moties aangenomen. Lees welke moties het meest relevant  zijn voor de live muzieksector.

Opnemen van festivals in de basisinfrastructuur (BIS)
Kamerleden Asscher en Kwint vragen de regering om in de adviesaanvraag aan de Raad van Cultuur een vraag op te nemen over de gewenste functies/voorzieningen voor festivals in de culturele basisinfrastructuur. 

Meer vrije programmeringsruimte culturele instellingen
Een aantal Kamerleden constateren dat culturele instellingen vaak een gedetailleerde programmering moeten aanleveren om in aanmerking te komen voor subsidie bij de fondsen. Ook wordt er volgens hen vaak gewerkt met activiteitensubsidies. Ze vinden dat een gedetailleerde programmering vooraf, de mogelijkheid om in te spelen op lokale initiatieven sterk beperkt. Daarom verzoeken ze de regering, om de mogelijkheid van meer vrije programmeringsruimte voor instellingen – bijvoorbeeld door instellingssubsidie in plaats van activiteitensubsidie – mee te nemen bij de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het toekomstig stelsel.

In kaart brengen problematiek toegankelijkheid concerten
Asscher en Ellemeet zijn van mening dat iedereen zeker moet zijn van een eerlijke toegankelijkheid van concerten. Een fysieke beperking mag er niet toe leiden dat je minder mogelijkheden hebt om een concert bij te wonen, bijvoorbeeld door beperkte voorzieningen of gebrek aan speciale kaarten voor mensen met een beperking, zoals rolstoelplaatsen. Ze verzoeken de regering in kaart te brengen in hoeverre deze problematiek van toepassing is bij concerten in Nederland. Ook willen ze weten hoe hier een eenduidige oplossing voor gevonden kan worden. De regering wordt gevraagd in gesprek te gaan met belangenorganisaties voor mensen met een beperking en kaartverkopers en/of concertzalen. De Kamer moet hierover uiterlijk 1 april worden geïnformeerd. VNPF wacht het telefoontje van het ministerie af.

Nieuwe tranche impuls muziekonderwijs 2019 en 2020
Asscher en Bergkamp verzoekt de regering een nieuwe tranche impuls muziekonderwijs te openen voor 2019 en 2020. Hiervoor vragen ze voor beide jaren in ieder geval € 500.000 beschikbaar te stellen om het bereik van muziek in de klas oner basisschoolleerlingen verder te vergroten.