Moties debat Tweede Kamer Cultuur & Corona II en BIS advies Raad voor Cultuur

1 juli 2020

Vandaag (maandag 29 juni) werd er in de Tweede Kamer gedebateerd over het BIS-advies van de Raad voor Cultuur en cultuur in tijden van corona. Zie hieronder de ingediende moties, waarvan één: het redden van ESNS.  

Een deel van deze moties zijn door de bewindspersoon ontraden een ander deel heeft zij overgelaten aan het oordeel van de Kamer (hetgeen te denken geeft over voorbedachte raden en het nemen van risico's daarin). Hoe dat zit lees je hier.

Donderdag 2 juli wordt er gestemd in de Tweede Kamer. 

Oordeel van de Kamer

Motie Belhaj (D66) c.s. < klik hier (en zo verder)
Verzoekt de regering om binnen de OCW begroting ruimte te maken voor financiële ondersteuning van
Noorderslag voor een periode van vier jaar a € 0.6 miljoen per jaar (peil 2018) en hiervoor de ruimte binnen het Aankoopfonds Musea te gebruiken.

Motie Geluk – Poortvliet (CDA) c.s.
Verzoekt de regering om binnen de cultuurbegroting ruimte te maken om Scapino Ballet op te nemen in de basisinfrastructuur 2021-2024 voor € 1,764 miljoen per jaar (peil 2018) en hiervoor de ruimte binnen het Aankoopfonds Musea te gebruiken.

Motie El Yassini (VVD) c.s.
Verzoekt de regering te onderzoeken of het initiatief van Next Nature Network (NNN) voor een futurelab in Eindhoven in samenhang met de initiatieven die in Eindhoven bestaan en in ontwikkeling zijn, te verbinden is aan Rijkssteun in het kader van het cultuurbeleid.

Motie Ellemeet (GL) en Asscher (PvdA)
Verzoekt de minister om een alomvattend onderzoek te doen naar inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector sinds de coronacrisis.

Motie Kwint (SP) en Ellemeet (GL)
Verzoekt het kabinet, op weg naar de komende begroting in kaart te brengen of het aantal plekken voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid stijgt en niet afneemt, en hierin specifiek, maar niet alleen, de gevolgen van de budgetverschuiving van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS en de beoordeling van instellingen als Frascati mee te nemen.

Motie Asscher (PvdA) en Belhaj (D66)
Verzoekt de regering erop toe te zien dat Fair Practice het uitgangspunt blijft.

Motie van Raan (PvdD)
Verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de Sociaal Creatieve Raad en te bespreken hoe de Sociaal Creatieve Raad bij vraagstukken van maatschappelijk belang betrokken kunnen worden.
 

Ontraden

Motie Ellemeet (GL) c.s.
Verzoekt de regering de functie talentontwikkeling zonder discipline-specifiek profiel voor de net afgestudeerde talenten steviger in de BIS te verankeren.

Motie Kwint (SP) en Ellemeet (GL)
Verzoekt het kabinet, op korte termijn specifiek beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat podia, theaters, festivals, schouwburgen en hun ondersteunende bedrijven, vanwege de coronacrisis en overheidsmaatregelen, de deuren moeten sluiten.

Motie Asscher (PvdA) c.s.
Verzoekt de regering, om een herstelpakket te ontwikkelen voor de kunst- en cultuursector en de Kamer hierover uiterlijk op Prinsjesdag te informeren.

Motie Asscher (PvdA) c.s.
Verzoekt de regering om uiterlijk op Prinsjesdag te komen met voorstellen om de bezuiniging van 8,6 miljoen op het budget van het Fonds Podiumkunsten ongedaan te maken.

Motie Asscher (PvdA) en Kwint (SP)
Verzoekt de regering het BIS-budget voor festivals te verruimen en het maximumaantal van 8 podiumkunstenfestivals te verhogen zodat onder anderen ESNS een plek krijgt in de basisinfrastructuur.

Motie Ellemeet (GL) en Kwint (SP)
Verzoekt de regering om kunstenaars niet te korten op hun bijstandsuitkering als zij de kans krijgen om betaald deel te nemen aan een voorstelling of expositie.

Motie van Raan (PvdD) en Asscher (PvdA)
Verzoekt de regering om een noodfonds voor kleine theaters op te richten.