Niet voldoen aan de informatieplicht: welke sanctie?

2 augustus 2022

Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 is de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.

Werkgevers moeten nieuwe werknemers meer informatie verstrekken over hun arbeidsvoorwaarden. Wij vroegen ons af wat de sanctie kan zijn als werkgevers niet of niet op tijd voldoen aan hun informatieplicht.

Door de nieuwe wetgeving moeten jullie inderdaad meer informatie verstrekken als je vanaf 1 augustus 2022 nieuwe arbeidsovereenkomsten sluit. Hiervoor staat voor een deel van de informatie een termijn van een week, en voor een ander deel een maand na de eerste werkdag. Bij werken in het buitenland geldt dat je informatie moet verstrekken voor het vertrek van de werknemer.

Sanctie op schenden informatieverplichting
Voldoen jullie niet of niet op tijd aan uw informatieplicht, dan zijn jullie aansprakelijk voor de schade die uw werknemer hierdoor lijdt.

Een voorbeeld: Een werkgever informeerde een werknemer er niet over dat de cao een ouderenregeling bevatte, in de vorm van arbeidsduurverkorting. Als de werknemer van deze regeling had geweten, had ze daar gebruik van gemaakt. De rechter oordeelde dat, op grond van de informatieplicht, in samenhang met goed werkgeverschap, de werkgever de werknemers die daarvoor in aanmerking kwamen actief op het bestaan van die voorziening had moeten attenderen.  Daarom is de werkgever aansprakelijk voor de schade. De werkgever moest de werknemer, na het einde van het dienstverband, € 16.544,- bruto betalen als schadevergoeding voor de niet genoten arbeidsduurverkorting.
Bron: zie hier

Laag risico, maar hoge schadevergoedingen
Wat ver gezocht misschien. In de praktijk worden er maar weinig rechtszaken gevoerd over de schending van de informatieplicht bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst. Het enkel niet voldoen aan de informatieplicht levert immers geen aansprakelijkheid op. De werknemer moet aantonen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden, door het niet verstrekken van de verplichte informatie.

Hoewel het risico op het moeten betalen van een schadevergoeding niet groot is, kan de hoogte daarvan flink in de papieren lopen. Vandaar deze informatie.