Bron

Greenevents.nl

Nieuw EU-waterbeleid: wat zijn de gevolgen voor festivals?

10 april 2024

Nieuw EU-waterbeleid: wat zijn de gevolgen voor festivals?

Wat betekent dit voor festivals?

De nieuwe regelgeving voor waterkwaliteit die door de EU is aangenomen, zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de activiteiten en kosten van festivals. Een circulaire benadering van waterbeheer biedt oplossingen voor veel van de uitdagingen, van milieu tot naleving en het beperken van kosten. Innovaties zoals het verzamelen van urine voor bemesting en mobiele zuiveringstechnologie op locatie bieden een visie op hoe evenementen zich kunnen aanpassen en hun plaats kunnen innemen als 'waterbeschermers' in de wereld.

Samenvatting van nieuwe richtlijnen

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt de regels vast voor alle 27 lidstaten om de waterkwaliteit in Europese rivieren, meren en grondwater te beschermen en te verbeteren. Sinds 2000 is de KRW van toepassing op oppervlaktewateren in het binnenland, overgangswateren, kustwateren en grondwater.

In oktober 2022 heeft de Commissie wijzigingen aangenomen om ook “de bescherming van EU-burgers en natuurlijke ecosystemen te verbeteren in overeenstemming met de biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor nulvervuiling, die beide zijn ingebed in de Europese Green Deal”. Het doel is om nieuwe normen vast te stellen voor een reeks zorgwekkende chemische stoffen, om chemische verontreiniging in water aan te pakken en om de handhaving te vergemakkelijken op basis van een vereenvoudigd en meer samenhangend wettelijk kader.

Een belangrijk element van de aangenomen amendementen is een bijwerking van de lijsten van verontreinigende stoffen die het oppervlakte- en grondwater aantasten, door stoffen toe te voegen en te verwijderen en bestaande kwaliteitsnormen bij te werken. Door waterverontreiniging te voorkomen, zal het voorstel ook het potentieel voor waterhergebruik ten goede komen, overeenkomstig met de nieuwe verordening inzake minimumvereisten voor waterhergebruik Verordening (EU) 2020/74. Het voorstel is ook in overeenstemming met de onlangs herziene drinkwaterrichtlijn (DWD), die in januari 2023 in alle EU-lidstaten van kracht wordt, en is gericht op microplastics (niet onmiddellijk, maar nadat een methode voor monitoring is ontwikkeld).

Klik hier om verder te lezen.