Nieuwe Wet DBA niet voor 2021: plan minimumtarief vergt meer tijd

5 december 2018

Problemen rond invoering van een minimum inhuurtarief voor zzp’ers vertragen de nieuwe wet DBA tot 2021. Het kabinet vreest dat het huidige plan in strijd is met de Europese wet.

Het kabinet heeft meer tijd nodig om tot een nieuwe wet DBA te komen, laat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten in een brief aan de Kamer. Vooral maatregelen om tot meer bescherming te komen voor zelfstandigen met een laag tarief vragen om meer tijd. Koolmees streeft naar een nieuwe wet per 1 januari in 2021.

Afspraken uit het regeerakkoord
In het regeerakkoord was afgesproken dat de wet DBA wordt vervangen door nieuwe regels die opdrachtgevers duidelijk moeten maken of ze iemand nu wel of niet als zelfstandige kunnen inhuren. In het regeerakkoord is er sprake van  drie criteria: het tarief dat een opdrachtgever betaalt, de lengte van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. Met name onzekerheden omtrent het minimumtarief en het begrip ‘reguliere werkzaamheden’ vragen om meer uitwerking.

EU recht
Het ministerie van SZW is tot de conclusie gekomen dat het idee van een minimium inhuurtarief strijdig zou kunnen zijn met het EU-recht. “Met name de omzetting van de overeenkomst van opdracht van de zelfstandige (…) naar een arbeidsovereenkomst levert spanning op, omdat dit waarschijnlijk inbreuk maakt op de vrijheid van vestiging (art. 49) en de vrijheid van dienstverrichting (art. 56) van zelfstandigen in het EU-Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).”

Om deze reden wil het kabinet ook ‘alternatieve routes verkennen’. Het idee van een tariefgrens wordt niet direct losgelaten, maar mogelijk wel de route via een ‘automatische arbeidsovereenkomst’.

Reguliere werkzaamheden vervalt mogelijk als criterium
Het kabinet heeft ook geconstateerd dat het begrip ‘reguliere werkzaamheden’, die naast de lengte van de opdracht en hoogte van het tarief een rol speelt in de beoordeling of iemand ingehuurd kan worden, op veel kritiek van veldpartijen kan rekenen. Het kabinet wil ook meer tijd om te bezien of volstaan kan worden met de criteria ‘duur’ en ‘tarief’.

Vervolg
De term ‘gezag’ wil het kabinet wel al spoedig verduidelijken, zoals afgesproken. Dat gebeurt van het Handboek Loonheffingen (publicatie 1 januari 2019).
De webmodule is naar verwachting eind 2019 gereed. Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie.