NOW 3.3. vanaf 6 mei geopend

4 mei 2021

De huidige NOW3-vergoeding is gebaseerd op de loonsom van juni 2020. De tegemoetkoming is maximaal 85% van dat bedrag. De NOW3 is aan te vragen tot en met juni 2021.

De regeling bestaat uit drie tijdvakken van ieder drie maanden:

NOW 3.1: oktober – december 2020
NOW 3.2: januari – maart 2021
NOW 3.3: april – juni 2021

Voorwaarden en kenmerken van NOW 3.3
Vanaf 6 mei 2021 is de NOW 3.3 aan te vragen. Om de aanvraag goedgekeurd te krijgen moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je bedrijf is opgericht voor 2 februari 2020
 • Je hebt een gemiddeld omzetverlies van 20% of meer in de periode april – juni 2021
 • Als je eerder gebruik hebt gemaakt van NOW 3.2, dan moet de aanvraag voor NOW 3.3 aansluiten op de vorige periode van 3 maanden.
 • De huidige loonsom mag maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming.
 • De tegemoetkoming is van toepassing op vaste krachten, maar ook op flexibele krachten en payrollkrachten. Je betaalt iedereen 100% door.
 • Je hebt een inspanningsverplichting om personeel scholing aan te bieden (zie het artikel over de subsidie NL Leert Door). 
 • Bij bedrijfseconomisch ontslag moet melding gemaakt worden bij het UWV, omdat dit van invloed is op de NOW. 
 • Je blijft loonaangifte doen zoals in de normale situatie.
 • Er mogen geen dividend of bonussen uitgekeerd worden. 
 • De NOW geldt ook voor DGA's en directeuren van bv's, mits zij premies betalen voor sociale werknemersverzekeringen.

De NOW in het kort
De NOW is een tegemoetkoming voor werkgevers met personeel. Om banen te behouden voor je medewerkers (vaste en flexibele krachten) kun je een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Met de vergoeding kun je lonen blijven doorbetalen. Aanvragen doe je via het UWV.

Hoogte NOW berekenen
De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonsom. Dit is alleen het geval als het omzetverlies 100% procent is. De vergoeding valt lager uit naarmate het omzetverlies lager is. Een paar voorbeelden:

OMZETDALING HOOGTE NOW 3.2 EN 3.3
100% 85%
80% 68%
50% 42,5%
40% 34%
20% 17%

Berekening omzetdaling
De omzetdaling bereken je door de omzet van 2019 door vier te delen. Dit gemiddelde over 3 maanden vergelijk je met je verwachte omzet van de aan te vragen periode. Bedrijven die gestart zijn in januari of februari 2020 gebruiken het gemiddelde van de omzet in die periode, verrekend naar 3 maanden. Het UWV heeft een rekentool voor het gemaakt. 

Berekening loonsom
Voor de loonsom wordt het sociale verzekeringsloon gebruikt, met als richtlijn de loonsom van juni 2020. Deze haalt het UWV uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt een opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er geldt een maximum van € 9.538 per werknemer per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. 

Om een inschatting te maken van de hoogte in jouw situatie maak je een berekening met de simulatietool van het UWV

Nacalculatie en afrekening
Het voorschot wordt achteraf gecorrigeerd op basis van het daadwerkelijke omzetverlies.
Na de subsidieperiode moet je binnen 24 weken vaststelling van de subsidie aanvragen. Hier is in sommige gevallen een accountantsverklaring voor nodig. Op basis daarvan berekent het UWV binnen 22 weken het bedrag waar je daadwerkelijk recht op had, de eindafrekening. Als dit hoger uitvalt dan de ontvangen toeslag, ontvang je het restbedrag. Valt het lager uit, dan moet je dit terugbetalen. Hiervoor is een betalingsregeling mogelijk.

Hoe vraag je NOW3 aan?
De tegemoetkoming voor NOW 3.3 vraag je aan bij het UWV. Dit is mogelijk tussen 6 mei en 30 juni 2021. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je het eerste voorschot 2 tot 4 weken later. De voorschotten ontvang je in drie termijnen. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Houd de volgende dingen bij de hand:

 • Je loonheffingsnummer
 • Het verwachte omzetverlies
 • Het juiste rekeningnummer, waar de Belastingdienst ook te veel betaalde loonheffingen op terugstort
 • Een kopie van je bankafschrift van dit rekeningnummer
 • Als je al werktijdverkorting hebt aangevraagd: het zaaknummer 
 • Een printer en scanner (of telefoon met scanfunctie), je moet het formulier namelijk ondertekenen.