Opinie: baseer cultuurbeleid op onafhankelijk en gedegen onderzoek naar de effectiviteit van genomen maatregelen.

19 februari 2020

Het ministerie van OCW lijkt heel concrete doelen te hebben met de subsidies die het verstrekt. Wie gedetailleerder kijkt vraagt zich echter al snel af wat precies de criteria zijn op grond waarvan de subsidies worden toegekend.

Goed onderzoek voldoet aan basale eisen van consistentie, onvooringenomenheid, falsifieerbaarheid en herhaalbaarheid. Daarvoor hebben beleidsonderzoek, praktijkonderzoek en fundamenteel onderzoek elkaar nodig. Goed beleid is gebaat bij een gedegen analyse van het probleem, heldere doelstellingen en een controleerbare vorm van evaluatie, met andere woorden: bij goed onderzoek. Goed onderzoek is gebaat bij een onafhankelijke positie ten opzichte van datgene wat onderzocht wordt: de onderzoeker trekt de conclusies, niet de opdrachtgever.

Lees hier meer.