Bron

Rendement.nl

OR is aan zet bij (verplichte) duurzaamheidsrapportage

16 maart 2023

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote organisaties om vanaf boekjaar 2024 een duurzaamheidsrapportage op te stellen.

Dat is een flinke opgave. De ondernemingsraad (OR) doet er daarom goed aan om er bij de bestuurder op aan te dringen dat hij hier werk van maakt. Sinds 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive, kortweg CSRD, van kracht. Deze EU-richtlijn verplicht grote bedrijven om vanaf boekjaar 2024 een duurzaamheidsverslag op te stellen.

Dit duurzaamheidsverslag wordt een vast onderdeel van het bestuursverslag. Het opstellen van een duurzaamheidsrapportage vergt veel tijd. De organisatie moet immers veel informatie verzamelen en analyseren, en een transitieplan opstellen over de verduurzaming van de organisatie. Het is zaak dat de organisatie hier op tijd mee begint, en daar kan de OR bij de bestuurder op aandringen. De OR heeft namelijk de opdracht om de zorg van de onderneming voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR) en heeft adviesrecht bij alle belangrijke maatregelen die de bestuurder ten behoeve van het milieu wil treffen (artikel 25, lid 1l WOR).

Organisatie moet transparant zijn over klimaatbeleid

Het doel van de CSRD is dat organisaties transparant zijn over hun impact op de omgeving en over hun inspanningen om bij te dragen aan de internationale klimaatdoelen, die onder meer zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs. De organisatie moet onder andere in kaart brengen wat haar impact is op de omgeving, wie zich in de organisatie bezighouden met verduurzaming, welke duurzame maatregelen de organisatie al heeft getroffen of gaat treffen en wat de (te verwachten) effecten hiervan zijn, oftewel: hoe haar klimaatbeleid eruit ziet. Als aanjager van het milieubeleid kan de OR hierbij een doorslaggevende rol spelen.

Rapportageverplichting gaat gefaseerd in

De duurzaamheidsrapportageverplichting volgens de CSRD gaat gefaseerd in, vanaf:

  • boekjaar 2024: grote organisaties van openbaar belang (banken, verzekeraars en beursvennootschappen) met meer dan 500 werknemers;
  • boekjaar 2025: overige grote ondernemingen;
  • boekjaar 2026: beursgenoteerde mkb-ondernemingen;
  • boekjaar 2028: niet-EU-ondernemingen met een omzet op de Europese markt groter dan €150 miljoen.

Dit betekent dat de eerste duurzaamheidsverslagen vanaf 2025 zullen verschijnen.

Ook zonder rapportageplicht is duurzaamheidsverslag verstandig

De CSRD geldt niet voor mkb-ondernemingen zonder beursnotering. Toch doen ook organisaties die niet verplicht zijn om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid er verstandig aan om de richtlijnen te volgen en transparant te zijn over hun klimaatbeleid. Het opstellen van een duurzaamheidsrapportage dwingt de bestuurder om de impact van de organisatie op de omgeving in kaart te brengen en beleid te (gaan) voeren om de organisatie te vergroenen. Daarmee kan de organisatie zich onderscheiden in de markt.