Projecten Innovatielabs geselecteerd, Effenaar 1 van de 16

8 februari 2022

Zestien geselecteerde projecten van uiteenlopende culturele en creatieve disciplines verbinden meer dan 120 partijen, van individuele makers tot internationale organisaties.

Lees hier meer over de projecten.

De onderwerpen variëren van blockchain voor de huizenmarkt tot het doorontwikkelen van een database voor duurzame en afbreekbare kunstenaarsmaterialen en het onderzoeken van mixed reality-technieken voor dramatische expressie. In het merendeel van de projecten wordt geëxperimenteerd met nieuwe formats en samenwerkingsvormen, waaruit nieuwe artistieke uitingen kunnen ontstaan.

Over Innovatielabs
Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en ­CLICKNL voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van OCW.

Via een open call hebben het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL een oproep gedaan aan instellingen en makers om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector. Uit de 174 ontvangen voorstellen zijn zestien projecten geselecteerd. Samen vertegenwoordigen ze uiteenlopende culturele en creatieve disciplines, van film tot service design, en verbinden meer dan 120 partijen, van individuele makers tot internationale organisaties.

Kennis & Community
De teams van de zestien geselecteerde projecten worden aangemoedigd om te leren van en met elkaar. Hiertoe is een activiteitenprogramma ingericht waarin onderwerpen worden behandeld als het benoemen en analyseren van stappen die in een proces zijn genomen, het analyseren van knelpunten en het bijstellen van werkwijzen, doelen of strategie. Binnen dit programma worden de teams bijgestaan door twee kwartiermakers: Renée van der Grinten en Gijs Meijer. Zij helpen de teams om de opgedane kennis te delen en dwarsverbanden te leggen.

Onderzoek
Om nadere invulling te geven aan de kennisontwikkeling voor de gehele sector biedt het programma Innovatielabs een flankerend onderzoeksproject, dat wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA (NWO) en dat niet ten koste gaat van het budget voor de Innovatielabs. Het opzetten van dit project wordt gecoördineerd door CLICKNL en Regieorgaan SIA.

Wat voorafging
De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van voormalig minister Van Engelshoven van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies 'Onderweg naar Overmorgen' om drie innovatielabs op de thema's digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie te starten. Het programma is een gezamenlijk project van de zes rijkscultuurfondsen en CLICKNL met als doel om deze sector de kans te geven te experimenteren met toepasbare kennis en werkvormen om zo de sector te helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de COVID-19 pandemie.

Tot september 2021 is gewerkt aan het afstemmen van de inhoud van het programma. Per thema is een onafhankelijke kwartiermaker gevraagd om met makers en instellingen in gesprek te gaan. Zij hebben onderzocht welke projecten of organisaties het afgelopen anderhalf jaar een interessante ontwikkeling hebben doorgemaakt en waar de kansen of knelpunten liggen. De bevindingen van de kwartiermakers hebben bijgedragen aan de uitwerking van de open call, die eind 30 september 2021 is gelanceerd en t/m 11 november 2021 heeft open gestaan voor aanvragers.

In reactie op de open call hebben het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL 174 projectvoorstellen ontvangen. In januari 2022 heeft een onafhankelijke en speciaal daarvoor ingestelde adviescommissie de voorstellen beoordeeld onder andere op mate van innovatie, samenwerking, schaalbaarheid en mogelijke impact binnen de sector.

De subsidies worden verstrekt uit de COVID-19 steunmaatregelen voor de cultuursector, die zijn verleend aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid.