Bron

DEN

Publieksdata in de cultuursector op de EU-agenda

7 juni 2024

Digitale transformatie en in het bijzonder het belang van publieksdata zijn in de afgelopen maanden, tijdens het voorzitterschap van België, stevig op de EU-agenda gezet.

“We zijn daar als Taskforce Publieksdata ontzettend blij mee. Samen met het ministerie van OCW hebben we ons hier sterk voor gemaakt”, zegt Maaike Verberk, directeur van DEN en voorzitter van de Taskforce.

Dit voorjaar is het belang van publieksdata tijdens de EU-conferentie ‘Empowering the Cultural and Creative Sectors in Data-driven Audience Development’ in Gent uitgebreid besproken. Ook is toen het ‘Ghent Manifesto’ opgesteld om ervoor te zorgen dat in de komende jaren beleid wordt ontwikkeld. Maaike: “Dat is belangrijk, want er is grote behoefte aan afstemming, inspiratie en kennisdeling over de EU-grenzen heen. Succesvolle inzet van publieksdata is een onderwerp waarbij samenwerking op Europees niveau echt meerwaarde heeft. Dat geldt niet alleen op beleidsmatig vlak, maar ook bij meer praktische onderwerpen. De kansen en uitdagingen zijn in de verschillende landen vaak vergelijkbaar.

Het is bijvoorbeeld waardevol om te leren van de manier waarop in Vlaanderen wordt gewerkt aan een technische infrastructuur en standaardisatie voor publieksdata. En het is leerzaam om te zien hoe in Denemarken op het gebied van publiekssegmentatie wordt samengewerkt tussen de cultuur- en de toerismesector. In andere Europese landen is er veel belangstelling voor wat we in Nederland hebben bereikt. Het segmentatie model Culturele doelgroepen ontwikkeld door Rotterdam Festivals en de stappenplannen Werken met publieksdata en Werken met de AVG, ontwikkeld door de Taskforce Publieksdata, zijn voor andere landen interessant.”

Inmiddels zijn de Raadsconclusies van het Belgisch voorzitterschap door de Europese cultuurbewindslieden onderschreven en gepubliceerd. Het gezamenlijke standpunt is helder: publieksdata gedreven ontwikkeling is van groot belang om de culturele en creatieve sectoren in Europa te versterken. In de conclusies moedigt de Europese Raad de lidstaten aan om publieksdata gedreven werken te ontwikkelen, onder andere door:

  • de noodzakelijke vaardigheden hiervoor in de culturele en creatieve sector te bevorderen;
  • informatie-uitwisseling en het delen van best practices te bevorderen, ook met sectoren buiten de cultuursector;
  • passend beleid te formuleren om publieksdata gedreven ontwikkeling binnen de gehele EU te stimuleren.

“Vanuit DEN en de Taskforce Publieksdata geven we prioriteit aan het daadwerkelijk omzetten van deze raadconclusies in acties die van meerwaarde zijn voor culturele organisaties en de sector als geheel. Deze erkenning van is een bevestiging van onze inspanningen én onze plannen voor de toekomst ”, zegt Maaike tot besluit.