Raad voor Cultuur maakt beoordelingscommissies BIS 2025-2028 bekend

7 november 2023

De Raad voor Cultuur heeft commissieleden geselecteerd die betrokken worden bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor de BIS 2025-2028

De Raad voor Cultuur heeft de wettelijke taak om één keer per vier jaar aanvragen te beoordelen van culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor rijkssubsidie in het kader van de Culturele basisinfrastructuur (BIS). De raad maakt daarbij gebruik van beoordelingscommissies.

Deze commissieleden zijn vandaag op voordracht van de Raad voor Cultuur door staatssecretaris Uslu benoemd. Het benoemingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

De samenstelling van de commissies is hier te vinden:

De commissies zijn samengesteld uit een combinatie van kandidaten die reageerden op de openbare vacatures en, omwille van de continuïteit, leden uit de huidige monitorcommissies.

Bij de selectie van kandidaten heeft de raad gelet op de breedte van de inhoudelijke expertise zodat kennis over zowel canonieke disciplines als cross-overs is geborgd. Er is gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling qua geografische spreiding, gender, leeftijd en culturele diversiteit. Alle beoogde leden zijn getoetst op hun onafhankelijkheid en mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.

De aanvraagprocedure voor de nieuwe subsidieperiode start op 1 december 2023. Op 23 november 2023 organiseert de Raad voor Cultuur samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een online informatiebijeenkomst voor alle potentiële aanvragers. Deze bijeenkomst biedt informatie over de BIS en wat de belangrijkste momenten zijn in aanloop naar de nieuwe subsidieperiode.