Raad voor Cultuur: snelle innovatie door culturele en creatieve sector nodig

19 mei 2020

De culturele en creatieve sector heeft ruimte nodig om weerbaar en wendbaar uit de huidige crisis komen. Daarvoor zijn naast diverse steunmaatregelen ook innovaties nodig die de sector als geheel voorbereiden op verschillende scenario’s en de te verwachten economische terugslag.

Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een brief aan minister Van Engelshoven (OCW).

Lees ook hier

In de brief stelt de raad er ook vanuit te gaan dat de minister haar coulancebeleid voor door het rijk gesubsidieerde instellingen laat doorlopen gedurende heel 2021. Zo krijgen ze voldoende ruimte om de noodzakelijke innovaties te ontwikkelen en in te voeren.

Aanjaagfunctie
De sector is veel groter dan alleen het van rijkswege gesubsidieerde deel en heeft aantoonbaar een aanjaagfunctie in tijden van economisch herstel. Het is alleen daarom al belangrijk voor de toekomst van heel Nederland dat de sector de gevolgen van de coronacrisis te boven komt. Daarvoor is een op innovatie gerichte strategie nodig die zorgt dat de sector wendbaar en weerbaar de nieuwe tijd ingaat. De raad wil hiervoor tot 1 november samen met de stedelijke regio’s, fondsen en het veld van makers, instellingen en ongesubsidieerde aanbieders aan de slag. Daarbij moet worden ingezet op digitalisering, differentiatie van aanbiedingsvormen en herontwerp van ruimtes en publieksactiviteiten.
De raad wil de discussie over de toekomst voeren op basis van scenario’s en onderscheidt daarbij drie varianten: een lockdownscenario, een anderhalvemeterscenario en een scenario van het nieuwe normaal. De spontane en creatieve initiatieven en noodoplossingen die door makers en instellingen zijn bedacht tijdens de huidige lockdown laten zien dat de sector uitblinkt in innovatiekracht. Deze initiatieven moeten nu verder worden uitgewerkt en als het ware tot de standaarduitrusting in de sector gaan behoren. De raad adviseert de minister om de ondersteunende instellingen en instituten te vragen hun creativiteit en expertise hiervoor te zetten. De gevonden oplossingen zullen naar verwachting direct toepasbaar zijn voor andere economische en maatschappelijke sectoren.

Advisering cultuursubsidies
De raad adviseert 4 juni a.s. volgens planning over de subsidieaanvragen van diverse instellingen voor de culturele Basisinfrastructuur (BIS)  de komende vier jaar. Zo kan de minister nog dit jaar duidelijkheid geven over de subsidies voor de komende vier jaar. Dat biedt houvast aan deze instellingen en het zorgt dat de voorgenomen vernieuwing en verbreding van de BIS ondanks alles gestalte kunnen krijgen. De subsidieadviezen betreffen 220 ingediende plannen van culturele instellingen.
Door het verlengen van het huidige coulancebeleid door de minister krijgen de gesubsidieerde instellingen een jaar de tijd om hun activiteitenplannen bij te stellen en de nodige innovaties voor te bereiden. De raad houdt bij de vaststelling van de adviezen oog voor de gewijzigde context. Eerder bepleitte de raad passende compensatiemaatregelen voor de sector. De raad noemt de huidige situatie voor de sector een nachtmerrie.