Rapport ondersteuningsstructuur cultuursector verschenen

22 februari 2018

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft adviesbureau Berenschot onderzoek gedaan naar de ondersteuningsstructuur in de cultuursector. Het betreft een inventarisatie, enerzijds van de activiteiten die plaatsvinden op verschillende ondersteuningsfuncties, anderzijds van de behoeften die leven in het cultuurproducerende veld.

Onderzocht zijn de ondersteunende activiteiten van onder meer de rijksgesubsidieerde sectorale en bovensectorale ondersteunende instellingen en de rijkscultuurfondsen: Mondriaan Fonds, RKD, Filmfonds, EYE, Het Nieuwe Instituut, Stimuleringsfonds creatieve industrie , Fonds bijzondere journalistieke projecten, Nederlands letterenfonds, Koninklijke bibliotheek, Schrijverscentrale (voorheen SSS), Stichting Lezen en schrijven, Boekmanstichting, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Cultuur+Ondernemen (C+O), DutchCulture, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Aan de hand van zeven functies (informatievoorziening, onderzoek & ontwikkeling, beheer & ontsluiting, vertegenwoordiging, netwerkactivering, beleidsondersteuning en deskundigheidsbevordering) wordt de huidige ondersteuningsstructuur geschetst.

Berenschot concludeert dat de kennisfunctie wankel is. De instellingen die kennisfuncties specifiek voor de cultuursector en deelsectoren daarbinnen vervullen zijn klein en kwetsbaar. Collectiebeheer en digitalisering zijn willekeurig en de digitalisering van collecties verschilt sterk. De cultuursector worstelt met autoriteit en mist autoriteit. Wel zijn er goede voorbeelden op beleidsthema’s zoals de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit, de Fair Practice Code en de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. Ondersteuning is ondergeschikt aan financiering. Berenschot eindigt met een positieve constatering: de cultuursector wint aan uitstraling. En de ondersteunende instellingen dragen daar vanuit hun onafhankelijke positie naar vermogen aan bij.

Naar aanleiding van deze inventarisatie zal het ministerie van OCW de Raad voor Cultuur vragen advies uit te brengen over de toekomstige inrichting van de ondersteuningsstructuur. Dit advies zal, in het bredere kader van de herziening van het cultuurbestel, na de zomer van 2018 worden uitgebracht.

Ondersteuningsstructuur cultuursector : inventariserend onderzoek naar ondersteuningsfuncties