Bron

Rendement.nl

Rapportageplicht hangt af van aantal werknemers op 1 juli

10 april 2024

Per 1 juli 2024 geldt voor werkgevers met 100 of meer werknemers een rapportageplicht rondom zakelijk verkeer en woon-werkverkeer.

Die 1 juli is ook de peildatum voor het aantal werknemers, blijkt uit informatie van RVO. Eerder ging het om 1 januari 2024. Een organisatie die wil bepalen of zij moet rapporteren over gereisde kilometers door werknemers, kijkt hiervoor in principe naar het aantal werknemers op 1 januari van het rapportagejaar. Als er dan 100 of meer werknemers in dienst zijn, geldt voor dat jaar de rapportageverplichting

Daarbij is van belang dat lang niet elke werknemer onder het begrip ‘werknemer’ (infographic) valt. Dit jaar is de regeling voor het eerst van toepassing, maar de ingangsdatum is uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2024. Uit de informatievoorziening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat óók de peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers is uitgesteld naar 1 juli. Vanaf 2025 is de peildatum weer 1 januari van het kalenderjaar waar de werkgever over rapporteert.

RVO heeft handreiking over CO2-rapportage aangepast

De data zijn onder meer te vinden in een nieuwe versie van de handreiking ‘Gegevensverzameling Werkgebonden Personenmobiliteit’ (pdf)  van RVO. In deze nieuwe versie zijn overigens meer aanpassingen gedaan. Zo is een bijlage toegevoegd waarin wordt uitgelegd wat de overlap is tussen de rapportageverplichting over de werknemersmobiliteit en de rapportageverplichting van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
De datum waarop de rapportage uiterlijk moet zijn aangeleverd, is 30 juni van het volgende jaar. De werkgever levert de gegevens over de tweede helft van 2024 dus vóór 1 juli 2025 bij RVO aan.

Kilometerrapportage moet bijdragen aan CO2-reductie

Het doel van de rapportageplicht (artikel), die geregeld is in het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, is om in 2030 1,5 megaton CO2 minder uit te stoten. Organisaties krijgen eerst de vrijheid om zelf de uitstoot van de zakelijke mobiliteit en het woon-werkverkeer van werknemers te verminderen. Wel moeten zij rapporteren over het reisgedrag van werknemers. Levert dit te weinig op, dan gaat er een algemene uitstootnorm per kilometer gelden. Organisaties die de norm niet halen, zullen minder, schoner of anders moeten reizen. Wie de regels niet naleeft, kan te maken krijgen met (financiële) sancties van een omgevingsdienst.

Bijlages: